course-details-portlet

TBM4280 - Veg- og transportplanlegging

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i planlegging av veger og andre typer transportinfrastruktur. Du lærer om målsettinger for infrastrukturen, og de ulike behov trafikanter og kjøretøy har, og blir introdusert for sentrale konsepter innen trafikksikkerhet og trafikkberegninger. Du lærer om geometriske utforming av veger og jernbaner, og beregningsgrunnlaget bak gjeldende krav.

I dette emnet får du en innføring i digital 3D-modellering (Quadri, Novapoint og AutoCad), hvor du skal anvende teorien til å prosjektere en ny veglenke i et eksisterende nettverk med transportinfrastruktur.

Håndtering av naturfarer, drift- og vedlikeholdshensyn og universell utforming i planlegging av transportinfrastruktur inngår også.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Målsetting og utløsende behov for ny/oppgradert infrastruktur.
 • Linjeføring og krav til geometrisk utforming
 • Vegestetikk og god tilpasning til omgivelsene.

Studentene skal kunne:

 • Konstruere en ny veglenke i en digital 3D-modell
 • Legge en veglinje i terrenget med god tilpasning til omgivelsene
 • Prosjektere vegen ut ifra gitte randbetingelser.

Generell kompetanse

 • Anvende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for veg- og transportplanlegging
 • Forstå byggeprosessen innen vegbygging innenfor rammen av lover og regler, og rollen til ulike interessenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid. Forelesinger vil bli gitt på norsk.

Mer om vurdering

Delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I vurderingen inngår en skriftlig digital skoleeksamen under tilsyn (som teller 60%) og arbeider (som teller 40%). Resultatet fra hver av delene angis med bokstavkarakter, og endelig karakter for hele emnet blir beregnet ut fra angitt vekting. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studentene må bestå alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet.

Kursmateriell

Kompendiesamling utgitt av instituttet eller lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4203 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Jernbanebygging
 • Vegbygging
 • Samferdselsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU