course-details-portlet

TBA5150 - Geohazards and risks

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesterprøve 24/100 2 timer C
Arbeider 30/100
Skriftlig skoleeksamen 46/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet vil omfatte:

 1. terminologi som brukes i risikovurdering
 2. en kort innføring i ulike skredtyper, debris flow, steinsprang
 3. diskusjon av kilder og typer usikkerhet i problemer knyttet til geohazards
 4. drøftelse av de potensielle fordelene ved en probabilistisk sammenlignet med en deterministisk tilnærming
 5. gjennomgå relevante statistiske og probabilistiske teorier som trengs for å utvikle metoder og å tolke resultatene av de probabilistiske analyser
 6. bruk av etablerte metoder for probabilistiske analyse anvendt på geotekniske analyse, for eksempel First Order Second Moment (FOSM) metoden og First Order Reliability Method (FORM), konstruksjon av hendelsestrær og logikktrær, pålitelighet av "systemer"
 7. metoder for forebygging og redusering av Geohazards
 8. diskusjon rundt risikrisikoreduserende tiltak, gjennom for eksempel F-N plott
 9. romlig variasjon og konsekvensen av dette

Læringsutbytte

Kunnskap Dette kurset handler om å håndtere usikkerhet: Det er bedre å ha nok rett enn å ta nøyaktig feil! Kandidaten bør ha kjennskap til:

 • Hvordan karakterisere og modellere usikkerhet i geotekniske parametere (jord og stein), kvantifisere variabiliteten i jordprofiler, laster og motstandsfaktorer samt beregningsmetoder
 • Beskrive og formulere et geoteknisk problem med en pålitelighetsteoretisk tilnærming
 • Innlemming av usikkerhet i konvensjonelle geotekniske analyser
 • Utføre fareanalyser og konsekvensanalyser av sårbarhet og fareutsatte elementer
 • Utføre pålitelighets- / risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Spesielt gjøre kvantitativ vurdering av farer knyttet til brudd i skråninger eller fundamenter, snøskred og jordskjelv
 • Vurdere aksept- / toleransekriterier for risiko
 • Vurderer risikostyring og tiltak (beslutninger og tiltak basert på pålitelighet).

Ferdigheter Kandidaten kan:

 • Identifisere kilder til usikkerhet i et gitt geoteknisk problem, definere relevante og kritiske feilmodi eller uønskede hendelser
 • Vurdere sannsynligheten for en hendelse
 • Planlegge og utføre pålitelighets- / risikoanalyser
 • Beregne / forutsi konsekvenser
 • Ta beslutninger basert på pålitelighetsanalyser
 • Anbefale tiltak for risikoreduksjon og / eller risikoreduserende tiltak.

Generell kompetanse Kandidaten kan:

 • Gjøre sunne ingeniørmessige vurderinger med spesiell fokus på numeriske simuleringer i geomekanikk
 • Utvikle bærekraftige løsninger for bygd miljø
 • Utarbeide klare presentasjoner
 • Yte god innsats i gruppearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, semesterprosjekt, øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgaven er kun på engelsk. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Det gis bokstavkarakter på delvurderingene. Strykkarakter på delvurdering kan beregnes inn i samlet karakter i emnet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater fra geoteknikk-gruppen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Geoteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 46/100 C 18.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 21
SL238 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Semesterprøve 24/100 C 13.10.2023 13:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 28
SL310 Sluppenvegen 14 31
SL228 Sluppenvegen 14 2
Høst ORD Arbeider 30/100

Utlevering
14.11.2023

Innlevering
21.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 46/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU