course-details-portlet

TBA5150 - Geohazards og risiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 52/100 4 timer C
Arbeider 24/100 ALLE
Semesterprøve 24/100 2 timer C

Faglig innhold

Emnet vil omfatte: (a) terminologi som brukes i risikovurdering, (b) skredtypes (c)diskusjon av kilder og typer usikkerhet i problemer knyttet til geohazards, (d) drøftelse av de potensielle fordelene ved en probabilistisk sammenlignet med en deterministisk tilnærming, (e ) gjennomgå relevante statistiske og probabilistiske teorier som trengs for å utvikle metoder og å tolke resultatene av de probabilistiske analyser, (f) bruk av etablerte metoder for probabilistiske analyse anvendt på geotekniske analyse, for eksempel First Order Second Moment (FOSM) metoden og First Order Reliability Method (FORM), konstruksjon av hendelsestrær og logikktrær, pålitelighet av "systemer" og (g) metoder for forebygging og redusering av Geohazards, (h) definere risiko (i) risikohåndtering F-N plott. .

Læringsutbytte

Kunnskap
Dette kurset handler om å håndtere usikkerhet: Det er bedre å ha nok rett enn å ta nøyaktig feil!
Kandidaten bør ha kjennskap til:
- Hvordan karakterisere og modellere usikkerhet i geotekniske parametere (jord og stein), kvantifisere variabiliteten i jordprofiler, laster og motstandsfaktorer samt beregningsmetoder
- Beskrive og formulere et geoteknisk problem med en pålitelighetsteoretisk tilnærming
– Innlemming av usikkerhet i konvensjonelle geotekniske analyser
- Utføre fareanalyser og konsekvensanalyser av sårbarhet og fareutsatte elementer
- Utføre pålitelighets- / risiko- og sårbarhetsanalyser
- Spesielt gjøre kvantitativ vurdering av farer knyttet til brudd i skråninger eller fundamenter, snøskred og jordskjelv
- Vurdere aksept- / toleransekriterier for risiko
- Vurderer risikostyring og tiltak (beslutninger og tiltak basert på pålitelighet).

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Identifisere kilder til usikkerhet i et gitt geoteknisk problem, definere relevante og kritiske feilmodi eller uønskede hendelser
- Vurdere sannsynligheten for en hendelse
- Planlegge og utføre pålitelighets- / risikoanalyser
- Beregne / forutsi konsekvenser
- Ta beslutninger basert på pålitelighetsanalyser
- Anbefale tiltak for risikoreduksjon og / eller risikoreduserende tiltak.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Gjøre sunne ingeniørmessige vurderinger med spesiell fokus på numeriske simuleringer i geomekanikk
- Utvikle bærekraftige løsninger for bygd miljø
- Utarbeide klare presentasjoner
– Yte god innsats i gruppearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Foredrag, prosjektarbeid, oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Hvis det er en utsatt eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgaven er kun på engelsk. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Forelesningsnotater presentert av faggruppe for geoteknikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Geoteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig, arbeider og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 52/100 C 20.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 Sluppenvegen 14 1
DI41 Idrettssenteret (Dragvoll) 41
SL238 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Semesterprøve 24/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 24/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 52/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 24/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 24/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU