course-details-portlet

TBA4410 - Utvikling av digitale regelsjekkere og kunnskapssystemer for BAE-næringen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 5/100 1 uker A
Rapport 60/100 13 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Oppgave 5/100 1 uker A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A
Semesteroppgave 5/100 30 minutter A

Faglig innhold

Emnet omhandler prinsipper, metoder, og programvare for hvordan kandidater med byggfaglig bakgrunn kan bidra i utviklingen av digitale regelsjekkere og kunnskapssystemer for BAE-næringen. Denne utviklingen vil fokuser på to perspektiver:

1) Hvordan man kan transformere krav (fra lovverk, kontrakter og beste praksis o.l) som er utviklet for manuell faglig tolking på en slik måte at det er egnet for implementering i digitale løsninger. Dette kan inngå som regelsett i BIM baserte regelsjekkere som f.eks. Solibri Model Checker, Navisworks, Tekla BIMsight, eller andre regelmotorer). Emnet gir erfaring i å løse problemer knyttet til hvordan man tolker krav, vurderer om disse er digitaliserbare, identifiserer relevant informasjon og beskriver for hvordan disse kan prosederes automatisk, eller semi-automatisk. Denne prosessen kan også benytte til å formulere krav på slik måte at disse lettest mulig kan implementeres i reglesjekkere.

2) Hvordan digital informasjon (f.eks. fra eksisterende registre (databaser), Internet of Things (IoT) og BigData kan utvikles videre til kunnskapssystemer som Knowledge Based Engineering (KBE), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI), Machine learning (ML) og autonome systemer.

Emnet vil inkludere utvikling av begrepssystemer (ontologier), linkede data, typer logikk og beslutningsstøtte.

Studentene skal identifisere fordeler og begrensninger i utvikling og bruk av ulike typer for regelsjekking og kunnskapssystemer for å støtte eksisterende og nye oppgaver og prosesser i BAE næringen. Det legges vekt på at studentene kan beskrive forretningsmodeller for utviklede digitale løsninger.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten selvstendig ha følgende:

Kunnskaper om:
- prinsipper og metoder for transformering av krav for videre implementering i digitale regelbaserte systemer
- ulike typer digitale kunnskapssystemer og deres egnethet for anvendelse i BAE næringen.
- forskning og kommersiell utvikling og bruk av digitale regelbaserte systemer
- beskrive forretningsmodeller for digitale regelbaserte systemer

Ferdigheter til å:
- modellere informasjonskrav og logikk for utvikling av digitale regelbaserte systemer
- identifisere relevant informasjon i store datamengder for å støtte oppgaver i BAE næringen

Generell kompetanse til å:
- utvikle en implementeringsplan for transformering av krav for implementering av digitale regelbaserte systemer
- identifisere teknologiske og organisatoriske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av digitale regelbaserte systemer
- presentere løsninger av digitale regelbaserte systemer for reelle oppgaver i BAE næringen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som prosjekt- og problembasert læring. I dette inngår forelesninger, øvinger, selvstudium, gruppearbeid og diskusjoner, samt case studier i reelle oppgaver i bygg, anlegg og infrastruktur næringen. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne og initiativ overfor næringen.

Programvare og datautstyr: Den til enhver tid tilgjengelige hardware og software for prosjektstyring i den digitale laben SIMsalaBIM ved studiestedet.
Programvare for gjennomføring av prosjektoppgave velges i forhold til aktuell problemstilling av studentene i samråd med emneansvarlig.

For grunnleggende kompetanse vil det gis demonstrasjon (øvinger) av følgende digitale verktøy:
Solibri Model Checker – regelsjekker
Navisworks - regelsjekker
Tekla BIMsight – regelsjekker
Bizagi – prosess modellering (basert på BPMN)
Architect Enterprise – informasjonsmodellering
Demo av kommersielle løsninger: BRMS, Sparkling Logic o.l.
Andre programmer som er relevante for utvikling, øvinger og prosjektarbeid

Emnet gjennomføres som komprimerte undervisningsmoduler i midtre- og siste del av vårsemesteret (undervises etter TBA4415). Ved få studenter vil undervisningen gjennomføres som blended learning; kominasjon av samlinger på Gjøvik, nettbasert undervisning og veiledning. Befaringer til ulike programvareutviklere.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Faglitteratur som er relevant for gjennomføring av prosjektoppgave – velges av studenten, med veiledning av emneansvarlig.
Felles litteratur for grunnleggende kompetanse består av utdrag fra følgende kilder:
Eilif Hjelseth (2015). Foundations for BIM-based model checking systems, Transforming regulations into computable rules in BIM-based model checking systems. PhD Thesis: 2015:54, Department of Mathematical Sciences and Technology, Norwegian University of Life Sciences, Norway, ISSN: 1894-6402, ISBN: 978-82-575-1294-1 http://ibim.no/Eilif_Hjelseth_PhD_Foundations_for_BIM-based_model_checking_systems_2015-11-06.pdf
Dag Wiese Schartum (2011) Fra lovtekst til programkode – Utvikling av rettslige beslutningssystemer i elektronisk forvaltning, 171 sider http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h11/Fra%20lovtekst%20til%20programkode%202011-1.pdf
ISO 29481-1:2016. Building information modelling. Information delivery manual
-- Part 1: Methodology and format og -- Part 2: Interaction framework
https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=815023
Annen litteratur og ressurser som legges ut på LMS (Blackboard)
Supplerende litteratur er utvalg av sider fra:
Stefania Costantini, S. et al. (2017). Rules and Reasoning: International Joint Conference, RuleML+RR 2017, London, UK, July 12–15, 2017, Proceedings (Lecture Notes in Computer Science), 239 sider https://www.amazon.co.uk/Rules-Reasoning-International-Conference-Proceedings-ebook/dp/B073FNWR87/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1503864723&sr=8-5&keywords=Knowledge-Based+Engineering+Rule+based
Tommy Tranvik, Dag Wiese Schartum og Arild Jansen (2017). Digital forvaltning – en innføring, Vigmostad & Bjørke AS, ISBN/EAN: 9788245022346, 222 sider https://www.tanum.no/_fagboker/samfunnsvitenskap/statsvitenskap/digital-forvaltning-arild-jansen-9788245022346
Alexander Osterwalder et al. (2014). Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. John Wiley & Sons, ISBN-13: 978-1118968055, 320 sider
https://www.amazon.com/Value-Proposition-Design-Customers-Strategyzer/dp/1118968050

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU