TBA4292 - Marin byggteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Avanserte emner og metoder innen Marin Byggteknikk blir presentert, diskutert og anvendt. Emnet konsentrerer seg om avanserte forskningsbaserte emner og ny utvikling innen Marin Byggteknikk. Studentene skal være i stand til å lese litteraturen på en kritisk måte samt å bidra aktivt i presentasjon av emner i kollokvier. Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved gruppe for Marin Byggteknikk.

Læringsutbytte

Studentene skal utvikle kunnskaper, kompetanse og evner til å løse kompliserte teknologiske problemstillinger innen Marin Byggteknikk, samt å kritisk vurdere vitenskapelig materiale.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt.
- Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Måle og analysere miljødata
- Vurdere og bestemme påkjenning på byggverk påkjent fra bølger, is, strøm og/eller vind.
- Vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling
- Gjennomføre Monte-carlo simulering
- Utføre vanlig tidsserieanalyse.

Generell kompetanse
Studenten har:
- Grunnlaget for å vurdere ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling.
- Kompetanse til å kunne kombinere fysiske målinger i felt/lab og/eller resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger, kollokvier, laboratorieundervisning og/eller som ledet selvstudium, eventuelt med øvingsoppgaver inkludert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier, utvalgte rapporter og vitenskapelige artikler. Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4556 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 07.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.