course-details-portlet

TBA4270 - Kystteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Havbølger langs kysten, bølgestatistikk, bølgerefrakjon, bølgediffrakson, bølgegrunning, vind og bølgedannelse, tidevann og tidevannsstrøm, sandvandring, kysterosjon og erosjonssikring, erosjon rundt konstruksjoner pga bølger og strøm.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvilke prosesser som påvirker havbølger fra dypt vann og inn mot kysten.
- Hvordan skaffes et statistisk grunnlagsmateriale for havbølger basert på målinger og/eller data basert på værobservasjoner og bølgeberegninger.
- Vannstand og vannstandsendringer langs kyster.
- Deskriptiv statistikk og ekstremverdiestimering i tilknytning til kystteknikk generelt og bølger spesielt.
- Sammenhengen mellom bølger, strøm og sediment transport/erosjon.
- Praktiske beregninger av erosjon.
- Erosjon i kystsoner
- Numeriske metoder for storskala bølgesimulasjon
- numeriske bølge modeller for bølge og bølgekraft beregning i nærheten av konstruksjoner
- Forståelse av når man bruker hvilken numeriske model
- Estimering av design bølgehøyde og bølgelast for marine konstruksjoner og kyststrukturer


Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Beregne effekten varierende bunntopografi, moloåpninger og lignende har på bølger.
- Beregne sjøtilstandsparametere (bølgehøyde, bølgeperiode, vannstand), både i et korttids og langtids perspektiv.
- Beskrive måleopplegg for måling av bølger.
- Beregne tidevannstrømmer og sandtransport i et havneinnløp.
- Vurdere bunnformer og deres betydning for sandtransport under forskjellige bølge- og strøm-forhold.
- Foreslå og evaluere tiltak for beskyttelse av strender mot erosjon pga bølger og strøm.
- Anvendelse av den open-source bølgemodellen SWAN
- Anvendelse av den open-source bølgemodellen REEF3D::SFLOW for grunnvann og sediment transport
- Anvendelse av den open-source bølgemodellen REEF3D::FNPF for dypvann

Generell kompetanse:
Studenten har:
- Et godt grunnlag for å planlegge og utføre arbeider i kystsonen, med vekt på bølger inn mot kysten og sandtransport og erosjon.
- Grunnlaget for å kunne lese og forstå tidsskriftartikler og annen faglig litteratur innen fagfeltet. Dvs et grunnlag for livslang læring inen fagområdet.
- Kunnskap til å vurdere når behov for spesialkompetanse er nødvendig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriedemonstrasjoner og obligatoriske øvinger. Emnet gis på engelsk. Eksamen er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og laboratoriedemonstrasjoner

Mer om vurdering

Tilgang til eksamen krever godkjent oppmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Deler av:
Leo H. Holthuijsen, 2007, Waves in Oceanic and Coastal Waters, Cambridge University Press.


Kompendier og utvalgte artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7070 7.5
TMR4230 3.7 01.09.2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Havnebygging
  • Marin byggteknikk
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Numerikk
  • Kystteknikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Marine fag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU