course-details-portlet

TBA4265 - Arktisk og marin byggteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Fysiske prosesser i våre nære havområder. Beskrivelse av bølger, strøm, vind, dannelse og utbredelse av is. Videre vektlegges disse faktorenes betydning for marin virksomhet. Statistiske metoder innen marint fysisk miljø blir gjennomgått.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Geostrofisk vind og globale vindsystemer
 • Beregning av Coriolis akselerasjon og anvendelse på vind og strøm
 • Spektra for vind, vindkrefter og konstruksjonsrespons
 • Vertikal vindprofil
 • Lineær bølgeteori, bølgekinematikk og dynamikk
 • Bølgestatistikk inkl. bølgespekter
 • Bølgekrefter
 • Isforhold i Barentshavet
 • Noen grunnleggende forhold om sjøisfysikk
 • Metoder for å beregne ispåkjenning fra flatis på marine konstruksjoner med skrå og vertikal vannlinje (bruk av ISO 19906)
 • Fysiske fenomener ved vertikal deformasjon av flytende isdekker (bærekapasitet)
 • Forutsetninger bak matematiske modeller for å beregne bærekapasitet til flytende isdekker
 • Bruk av laboratorieforsøk for å finne svar på kompliserte problemstillinger

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Gjøre enkle beregninger med statisk vindlast
 • Bruke en vindprofil, ekstrapolere vertikalt og diskutere vindkrefter og konstruksjonsrespons
 • Beregne bevegelsen av ikkebrytende overflatebølger på vann, i hht lineær bølgeteori, og belastningen fra slike bølger på vertikale vegger og sirkulær-sylindriske konstruksjoner
 • Tolke et retningsspekter for bølger
 • Beregne sjøtilstandsparametere fra tidsserier av bølger /bølge-til-bølge analyse
 • Estimere ekstremverdier for havmiljøparametere på basis av langtidsmålinger
 • Beregne hvordan regulære bølger endrer høyde, lengde og retning når de forplanter seg inn over grunnere vann mot en kyst med rette og parallelle bunnkonturer
 • Vurdere lokale isforhold i Barentshavet
 • Beregne isvekst og anslå istykkelse for flytende is
 • Bruke ISO 19906 og anslå krefter fra flatis på marine konstruksjoner med skrå og vertikal vannlinje
 • Vurdere sikkerheten med hensyn til bærekapasitet til flytende isdekker (operasjoner og transport)

Generell kompetanse:

Studenten har:

 • Grunnlag for å kunne lese, forstå og anvende sentrale retningslinjer, standarder og anbefalt praksis for prosjektering og dimensjonering innen marin byggteknikk
 • God bakgrunn for å kunne kommunisere med eksperter innen fagdisiplinene oseanografi,meteorologi og arktisk teknologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriedemonstrasjoner og øvinger. Emnet gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger og laboratoriedemonstrasjoner

Mer om vurdering

Deltakelse på laboratoriedemonstrasjonene er obligatorisk. 75% av øvingene må være bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Kompendier, utvalgte artikler og forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7065 7.5
TMR4247 3.7 HØST 2013
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havnebygging
 • Marin byggteknikk
 • Havbølgefysikk
 • Kystteknikk
 • Hydrodynamikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Arktisk teknologi
 • Havbruk
 • Konstruksjonsdynamikk
 • Marin teknologi
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Marine fag
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 02.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 71
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU