course-details-portlet

TBA4250 - Geografisk informasjonsbehandling 2, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 51/100 4 timer D
Arbeider 49/100

Faglig innhold

Geografisk informasjonsbehandling 2 tek for seg teknologien bak handtering av geografiske data. Matematiske teoriar vert overført til praktisk bruk for geografisk informasjon samstundes som datastrukturar og algoritmer brukt for geografisk informasjon er sentralt i emnet. Gjennom prosjektarbeid vil studentane få høve til å bruke noko av denne teknologien i praksis for å utvikle eigne spesifikke system.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Grunnleggjande konsept for handtering av romleg informasjon
 • Korleis læra om uskarpe mengder kan nyttast i samband med geografisk informasjon
 • Korleis ein kan organisere ulike topologiske samanhengar mellom geografiske objekt
 • Relevant teknologi til formidling av geografisk informasjon på nett
 • Datastrukturar som kan nyttast til å representere geografiske objekt i ulike dimensjonar
 • Sentrale algoritmer som vert brukt i geografiske informasjonssystem (GIS)
 • Informasjonsteori i samband med kartografisk kommunikasjon
 • Teknikkar som vert nytta i samband med kartanimasjonar
 • 3D GIS og nettverksanalyse
 • Datakvalitet og usikkerheit når det gjeld geografisk informasjon

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • Velje formålsteneleg datastruktur og bruke denne for lagring av geografiske objekt
 • Lage ein kartapplikasjon (Web, lesebrett, mobiltelefon) der element frå den "lærte" teknologien vert brukt
 • Lage ein kartapplikasjon som har 2-vegs kommunikasjon med ein database
 • Lage ein kartapplikasjon, for eit gitt tema, som har godt gjennomtenkt og velfungerande brukargrensesnitt
 • Lage ein kartapplikasjon som kommuniserer geografisk innhald på ein god måte og som er i følgje teorien

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Datateknisk handtering av geografisk informasjon
 • God framstilling av geografisk innhald i elektroniske media

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, øvingar og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet består av en skriftlig eksamen (51%) og prosjektoppgave (49%). Resultatet for hver vurdering angis med bokstavkarakter. Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) av skriftlig eksamen, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen/gjentak av andre delvurderinger må gjennomføres i semester som emnet undervises.

Kursmateriell

Lærebok vert oppgjeven ved semesterstart. Kompendia frå insituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB6025 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU