course-details-portlet

TBA4250 - Geografisk informasjonsbehandling 2, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 51/100 4 timer D
Arbeider 49/100

Faglig innhold

Geografisk informasjonsbehandling 2 tek for seg teknologien bak handtering av geografiske data. Matematiske teoriar vert overført til praktisk bruk for geografisk informasjon samstundes som datastrukturar og algoritmer brukt for geografisk informasjon er sentralt i emnet. Gjennom prosjektarbeid vil studentane få høve til å bruke noko av denne teknologien i praksis for å utvikle eigne spesifikke system.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Grunnleggjande konsept for handtering av romleg informasjon
 • Korleis læra om uskarpe mengder kan nyttast i samband med geografisk informasjon
 • Korleis ein kan organisere ulike topologiske samanhengar mellom geografiske objekt
 • Relevant teknologi til formidling av geografisk informasjon på nett
 • Datastrukturar som kan nyttast til å representere geografiske objekt i ulike dimensjonar
 • Sentrale algoritmer som vert brukt i geografiske informasjonssystem (GIS)
 • Informasjonsteori i samband med kartografisk kommunikasjon
 • Teknikkar som vert nytta i samband med kartanimasjonar
 • 3D GIS og nettverksanalyse
 • Datakvalitet og usikkerheit når det gjeld geografisk informasjon

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • Velje formålsteneleg datastruktur og bruke denne for lagring av geografiske objekt
 • Lage ein kartapplikasjon (Web, lesebrett, mobiltelefon) der element frå den "lærte" teknologien vert brukt
 • Lage ein kartapplikasjon som har 2-vegs kommunikasjon med ein database
 • Lage ein kartapplikasjon, for eit gitt tema, som har godt gjennomtenkt og velfungerande brukargrensesnitt
 • Lage ein kartapplikasjon som kommuniserer geografisk innhald på ein god måte og som er i følgje teorien

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Datateknisk handtering av geografisk informasjon
 • God framstilling av geografisk innhald i elektroniske media

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, øvingar og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen 51 % og prosjektoppgave 49 %. Resultatet for delene angis angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok vert oppgjeven ved semesterstart. Kompendia frå insituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB6025 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 D 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 9
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Arbeider 49/100

Utlevering
03.05.2023

Innlevering
08.05.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU