TBA4245 - Geodesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Referanseellipsoidens geometri, datum, geoid. Den gausske konforme avbilding av ellipsoiden i kartplanet. Satellittgeodesi (GNSS/GPS), systembeskrivelse og målemetodikker. Transformasjon av satellittbestemte vektorer til kartprojeksjonsplanet. Estimering av koordinater og høyder ved minste kvadraters metode (elementmetoden). Pålitelighetsanalyser av observasjoner og fastmerkenett.
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår: Skriftlig avsluttende eksamen som teller 70 % og prosjektarbeid som teller 30 % av sluttkarakteren. Vurderingen av hele mappen angis med bokstavkarakterer. Det er et utvalg av øvingene som teller 30 % av sluttkarakteren.
Innholdet i emnet er i endring på grunn av skifte av undervisningspersonell. Fagfeltet pålitelighetsanalyse kan bli flyttet ned til TBA4236 Teoretisk geomatikk, og temaer fra fysikalsk geodesi kan erstatte pålitelighetsanalysen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Sentrale koordinat- og høydereferansesystemer som brukes globalt og de tilhørende referanseellipsoiders geometri
- Den generelle konform avbildingen av ellipsoiden
- Systembeskrivelse og målemetodikker, samt sentrale feilkilder ved bruk av GNSS
- Transformasjon av satellittbestemte vektorer til kartprojeksjonsplanet
- Estimering av koordinater og høyder, samt pålitelighetsanalyser av observasjoner og fastmerkenett

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Kjenne til ulike globale referansesystemer for koordinater og høyder
- Utføre bergninger på ellipsoiden ved bruk av de to geodetiske hovedoppgavene
- Beregne koordinater i kartprojeksjonsplanet fra GNSS-observasjoner
- Utføre og forstå en pålitelighetsanalyse som beskrevet i Geodatastandarden
- Kjenne til flerveisinterferens, ionosfærisk og troposfærisk støy på GNSS-signal, og metoder for å unngå at slike støykilder forringer resultatet.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Forstå det teoretisk grunnlag for beregninger på ellipsoiden og dens avbilding i planet, i beregninger og pålitelighetsanalyser av koordinater og høyder samt en videregående forståelse av satellittgeodesi (GNSS)
- Forstå og bruke fagterminologi
- Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
- Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner og være åpen for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid.
Se Faglig innhold om at emnets innhold er under revisjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og èn øving (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hofmann-Wellenhof m.fl.: "GNSS". Kompendier utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB6020 7.5 30.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.