course-details-portlet

TBA4245 - GPS og Geodesi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Referanseellipsoidens geometri, datum, geoid. Den gausske konforme avbilding av ellipsoiden i kartplanet. Satellittgeodesi (GNSS/GPS), sentrale feilkilder ved bruk av GNSS og "ambiguity" med fasemålinger. Transformasjon av GNSS satellittbestemte vektorer til kartprojeksjonsplanet. Estimering av GNSS koordinater og høyder ved minste kvadraters metode (elementmetoden). Pålitelighetsanalyser av GNSS observasjoner og fastmerkenett.

Programmering, koding og implementering i prosjektarbeid og obligatoriske øvinger ingår i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Transformasjon av GNSS-vektorer til kartprojeksjonsplanet og nasjonale høydesystem
 • Geometri av ellipsoiden, og beregning av koordinater på ellipsoiden
 • Den generelle konform avbildingen av ellipsoiden
 • Sentrale feilkilder ved bruk av GNSS
 • Estimering av GNSS koordinater og høyder, samt pålitelighetsanalyser av observasjoner og fastmerkenett

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • Beregne koordinater i kartprojeksjonsplanet fra GNSS-observasjoner
 • Utføre og forstå en pålitelighetsanalyse som beskrevet i Geodatastandarden
 • Kjenne til flerveisinterferens, ionosfærisk og troposfærisk støy på GNSS-signal og "ambiguity" med GNSS fasemålinger, og metoder for å unngå at slike støykilder forringer resultatet

Generell kompetanse:

Studentene kan:

 • Forstå det teoretisk grunnlag for beregninger på ellipsoiden og dens avbilding i planet
 • Forstå det teoretisk grunnlag for beregninger og pålitelighetsanalyser av GNSS koordinater og høyder
 • Videregående forståelse av GNSS og Satellittgeodesi
 • Forstå og bruke fagterminologi
 • Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
 • Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner og være åpen for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger. Programmering. Bruk av dataprogram.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 70% av karakteren og prosjektarbeid teller 30%. Hver delvurdering gis en bokstavkarakter, som så blir slått sammen til en samlet karakter i emnet. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Hofmann-Wellenhof m.fl.: "GNSS". Kompendier utgitt ved instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Geodesi
 • Nautikk
 • Fotogrammetri
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU