course-details-portlet

TBA4240 - Geografisk informasjonsbehandling 1, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 51/100 4 timer D
Arbeider 49/100

Faglig innhold

Emnet gjev studentane ei grunnleggjande opplæring i korleis eit geografisk informasjonssystem fungerer og korleis det kan brukast. I emnet vil òg studentane verte nærmare kjent med ulike typar geografiske data som finst i Noreg og korleis desse kan brukast innan eigne fagområde. Emnet er eigna for studentar frå ulike fagområde som har bruk for å kunne handtere geografiske data samstundes som det er eit grunnleggjande emne for studentar som ynskjer å spesialisere seg innan geomatikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • Dei mest aktuelle kartprojeksjonane og referansesystema for geografisk informasjon i Noreg
 • Korleis stadfesta informasjon kan samlast inn
 • "Norge Digitalt" og aktuelle geografiske data som finst der
 • Korleis rasterbaserte og vektorbaserte metodar for handtering av geografisk informasjon fungerer
 • Korleis ulike typar data kan nyttast til ulike typar analyse
 • Metodar som kan brukast til å presentere geografisk informasjon på ein god måte

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • Handtere data frå "Norge Digitalt"
 • Utføre ulik analyse med bakgrunn i desse data
 • Bruke rett referansesystem i samband med handtering av data
 • Forstå og bruke både rasterbaserte og vektorbaserte geografiske informasjonssystem
 • Lage gode kartografiske presentasjonar basert på geografisk informasjon

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Sjå nytten av ulik bruk av geografisk informasjon (og system) innan eige fagområde
 • Handtere geografisk informasjon i samband med eige fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Bruk av GIS-programpakker til analyse og presentasjon av geografiske data.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen teller 51 % og prosjektoppgave 49 %. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. For å få bestått karakter i emnet må begge delvurderinger være bestått.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB6015 7.5
AAR4841 5.0 HØST 2020
GEOG1012 2.5 HØST 2021
AAR4847 5.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 D 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 48
SL520 Sluppenvegen 14 14
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 74
SL238 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Arbeider 49/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU