TBA4240 - Geografisk informasjonsbehandling 1, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D
Oppgave 50/100

Faglig innhold

Emnet gjev studentane ei grunnleggjande opplæring i korleis eit geografisk informasjonssystem fungerer og korleis det kan brukast. I emnet vil òg studentane verte nærmare kjent med ulike typar geografiske data som finst i Noreg og korleis desse kan brukast innan eigne fagområde. Emnet er eigna for studentar frå ulike fagområde som har bruk for å kunne handtere geografiske data samstundes som det er eit grunnleggjande emne for studentar som ynskjer å spesialisere seg innan geomatikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Dei mest aktuelle kartprojeksjonane og referansesystema for geografisk informasjon i Noreg
- Korleis stadfesta informasjon kan samlast inn
- "Norge Digitalt" og aktuelle geografiske data som finst der
- Korleis rasterbaserte og vektorbaserte metodar for handtering av geografisk informasjon fungerer
- Korleis ulike typar data kan nyttast til ulike typar analyse
- Metodar som kan brukast til å presentere geografisk informasjon på ein god måte.

Ferdigheiter
Studenten skal kunne:
- Handtere data frå "Norge Digitalt"
- Utføre ulik analyse med bakgrunn i desse data
- Bruke rett referansesystem i samband med handtering av data
- Forstå og bruke både rasterbaserte og vektorbaserte geografiske informasjonssystem
- Lage gode kartografiske presentasjonar basert på geografisk informasjon.

Generell kompetanse
Studenten skal kunne:
- Sjå nytten av ulik bruk av geografisk informasjon (og system) innan eige fagområde
- Handtere geografisk informasjon i samband med eige fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Bruk av GIS-programpakker til analyse og presentasjon av geografiske data.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og prosjektoppgave 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB6015 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 15.12.2017 09:00 Hall B , Datasal 10349 , D7 , D104
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.