course-details-portlet

TBA4203 - Vegplanlegging

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 15/100 1 timer C
Arbeider 15/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Sentrale temaer i emnet vil være veggeometri og linjekonstruksjon, tverrprofilutforming, miljø- og klimapåvirkning samt estetikk og tilpasning til omgivelsene.

Dette emne er erstattet av TBM4280 Veg- og transportplanlegging

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene skal ha kunnskap om: - Grunnleggende prinsipper om planlegging og prosjektering av veger. - Linjeføring, vegestetikk og god tilpasning til omgivelsene. - Forstå byggeprosessen innen vegbygging innenfor rammen av lover og regler, og rollen til interessenter. Ferdigheter Studentene skal kunne - Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene. - Implementere planlegging av veger ved hjelp av ulike tekniske verktøy. Generell kompetanse Studentene skal: - Anvende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for prosjektering av veger. - Vurdere miljøkonsekvenser av lokalisering og prosjektering av veger. - Forberede detaljerte planer for veger/infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger. Forelesinger vil bli gitt på engelsk, men pensum er på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delvurderingen inngår skriftlig digital skoleeksamen under tilsyn (som teller 70%), arbeider (som teller 15%) og en praktisk prøve (som teller 15%). Resultatet fra hver av delene angis med bokstavkarakter, og endelig karakter for hele faget blir beregnet ut fra den angitte vektingen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet.

Kursmateriell

Kompendiesamling utgitt av instituttet eller lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4201 7.5 HØST 2014
TBM4280 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Jernbanebygging
  • Vegbygging
  • Samferdselsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 15/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU