course-details-portlet

TBA4179 - Tettsteds- og områdeforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 40/100
Gruppeoppgave 60/100

Faglig innhold

Kurset gir en oversikt innen feltet område- og tettstedsforvaltning for å gi grunnlag for god strategisk planlegging og implementering i bydeler, nabolag og tettsteder, på bydels eller kommunennivå i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer. Det dekker prinsipper fra det bygde miljøet som muliggjør optimalisering av økonomi, sosial og miljømessige muligheter for innbyggerne, for å være helsefremmende og attraktive bomiljø. PRinsipper som diskuteres er åpen styring, verdistyring og samfunnsengasjert retning. Hoved tema som tas opp er: Område- og tettstedsforvaltning, roller og organisering av oppgaver, verdimodeller (verdi deling, verdifangst, gevinstrealisering, økonomiske suksess som leder til sosial forbedring), helsefremmende og well-being konsepert som inkluderer helse, miljø- og sikkerhet, bærekraft, samfunnets økosystem, rescilience, offentlig-privat samarbeid, sirkulær økonomi og sosiale aspekter ved samfunnsengasjement, kultur, identitet og motiverende aspekter.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten vil få kunnskap om utvalgte emner vedrørende område- og tettstedsforvaltning som inkluderer:

 • Forståelse og anvendelse av relevante modeller, analyse verktøy og metoder
 • Metoder for område vurderinger og bærekraftsanalyser, ombygging, tilpasning og utvikling av eksisterende bygninger
 • Metoder for samskaping i et urbant verdibasert økosystem som har mennesker og miljø som den viktigste drivkraften og område forvalter rollen som hovedaktør, endringsagent og implementør
 • Roller, ansvar og organisering
 • Lovverk og regler og standarder

FERDIGHETER

Kandidaten er i stand til å implementere og lede prosesser for utvikling og forvaltning av områder eller tettsteder og å anvende relevante analyse metoder og verktøy relatert til prosesser for forvaltning av økonomi, sosial og miljømessig bærekraft i et område, bydel, et sammfunn eller tettsted.

Kandidaten får kjennskap til motivasjonsteori og utvikler ferdigheter til å fasilitere endringsprosesser innenfor forvaltning av områder, tettsteder, samfunn eller fasiliteter.

GENERELL KUNNSKAP

Kandidaten kan:

 • Forstå betydningen av verdier og utfordringer i det bygde miljø relatert til mennesker og samfunn
 • Kjenne til hovedprinsipper for bærekraftig bevaring og utvikling av eksisterende bygninger
 • Gjenkjenne område forvalter rollen, dens ansvar og muligheter i forhold til eier og bruker i samfunnet så vell som offentlige myndigheters rolle
 • Anvende prosedyrer, verktøy og metoder på en måte som promoterer smarte og bærekraftige løsninger, helsefremmende områdeforvaltning, well-being, trygghet, sikkerhet og velferd for innbyggerne

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger på engelsk. Læringsmodellen består av forelesninger, dialog og diskusjoner, seminarer, øvinger, ekskursjoner eller veiledet kollokviegrupper. Et prosjektarbeidet gjennomføres, individuelt og i grupper på 3-5 personer

Obligatoriske aktiviteter

 • Muntlig presentasjon av arbeider

Mer om vurdering

Emnet vil bli vurdert gjennom et obligatorisk prosjektarbeid, som består av en individuell del og et gruppearbeide. Arbeidene presenteres i plenum, og inngår som en del av arbeidet. Presentasjonen er obligatorisk og blir ikke vurdert i seg selv men teller med i en helheltsvurdering av arbeidet. Individuelt arbeid teller 40 % og gruppearbeid teller 60 %.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller minst tre års studier innen eiendom, bygg eller økonomi.

Kursmateriell

Utvalg av vitenskapelige artikler og lærebøker oppgis ved semesterstart. Noe litteratur kan være på norsk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsforvaltning
 • Byforming og planlegging
 • By- og regionplanlegging
 • Bygningsteknologi
 • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppeoppgave 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU