course-details-portlet

TBA4176 - Bygg og eiendomsforvaltning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 1 semestre
Arbeider 60/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal gi fordypning innen fagområdet bærekraftig bygg- og eiendomsforvaltning og Fasilitetsstyring. for å forstå grunnleggende strategiske gjennomføringsprosesser av forvaltning, drift-, vedlikehold og ledelse av bygg- og eiendommer. Sentrale tema er: Strategisk eiendomsledelse, bygg- og eiendomsforvaltning, fasilitetsstyring, roller og organisering, digitalisering av tjenester, verdibasert FM, bærekraft og sosiale aspekter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskaper om utvalgte fordypningstema innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Dette omfatter bl.a.:
• Forståelse og anvendelse av relevante modeller og metoder
• Evaluering av bygninger i bruk
• Kundetilfredshetsundersøkelser
• Interessentanalyser
• Bærekraftig utvikling av fremtidige FM tjenester i nabolaget
• Roller, ansvarsforhold og organisering
• Relevante lover og regelverk
• Relevante standarder innen Fasilitetsledelse/ Facilities Management (FM).
• Digitalisering av tjenesterLæringsutbytte
Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskaper om utvalgte fordypningstema innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Dette omfatter bl.a.:
• Forståelse og anvendelse av relevante modeller og metoder
• Evaluering av bygninger i bruk
• Kundetilfredshetsundersøkelser
• Interessentanalyser
• Bærekraftig utvikling av fremtidige FM tjenester i nabolaget
• Roller, ansvarsforhold og organisering
• Relevante lover og regelverk
• Relevante standarder innen Fasilitetsledelse/ Facilities Management (FM).
• Digitalisering av tjenester

Ferdigheter:
Kandidaten er i stand til å gjennomføre gode prosesser knyttet til bygg- og eiendomsforvaltning og utvikling av bygninger og eiendommer i et bærekraftperspektiv. Kandidaten vil lære å vurdere og anvende hensiktsmessige analysemetoder og verktøy i forbindelse med tjenestebaserte ytelser knyttet til bygg- og eiendom.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
• Ha god forståelse av det bygde miljøets betydning, verdi og utfordringer for samfunnet.
• Kjenne grunnleggende prinsipper for å ta vare på og utvikle den eksisterende bygningsmassen.
• Forstå bygningsforvalterens rolle, ansvar og muligheter overfor eiere, brukere, offentlige myndigheter og andre interessenter.
• Anvende prosedyrer, verktøy og metoder slik at de fremmer god og bærekraftig bygg- og eiendomsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis på engelsk. Læringen vil skje gjennom forelesninger, workshops, øvinger, ekskursjoner og problembasert læring gjennom prosjektarbeid. Det gjøres et gruppearbeid basert på reelle case med problembasert læring og en individuell oppgave om et selvvalgt tema til fordypning.

Mer om vurdering

Kurset vurderes ved to innleveringer som teller 40% og 60% tema og den andre innleveringen er et problembasert case studie fra virkeligheten.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Noe kursmateriell vil være på norsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4505 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Bygge- og anleggsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU