TBA4176 - Eiendomsledelse og forvaltning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 33/100 1 semestre
Muntlig eksamen 67/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi fordypning innen fagområdet bygningsforvaltning og eiendomsledelse som skal gi grunnlag for gode strategiske gjennomføringsprosesser av forvaltning, drift- og vedlikehold og ledelse av bygg- og eiendommer. Sentrale tema er: Eiendomsledelse, fasilitetsstyring, strategisk porteføljeforvaltning, tjenesteleveranser, roller og organisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskaper om utvalgte fordypningstema innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Dette omfatter bl.a.:
- Forståelse og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker.
- Metoder for tilstands- og brukbarhetsanalyser, rehabilitering, ombygging og utvikling av bygninger.
- Bærekraftig bygging i møte med nye klimautfordringer. - Roller, ansvarsforhold og organisering innen bygg- og eiendomsforvaltning.
- Lover, regelverk og standarder.
- Fasilitetsstyring / Facilities Management.

Ferdigheter:
Kandidaten er i stand til å gjennomføre gode prosesser knyttet til forvaltning og utvikling av eiendommer samt vurdere og anvende hensiktsmessige analysemetoder og verktøy i forbindelse med vedlikehold, utvikling og forvaltning av bygninger.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Ha god forståelse av det bygde miljøets betydning, verdi og utfordringer for samfunnet.
- Kjenne grunnleggende prinsipper for å ta vare på og utvikle den eksisterende bygningsmassen.
- Forstå bygningsforvalterens rolle, ansvar og muligheter overfor eiere, brukere og offentlige myndigheter.
- Anvende prosedyrer, verktøy og metoder slik at de fremmer god bygg- og eiendomsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Læringen vil skje gjennom forelesninger, kollokvier, eksursjoner, eller ledet selvstudium. Det skal også gjennomføres et prosjektarbeid, individuelt eller i grupper.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen 67% og semesteroppgave 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Endel kursmateriellet vil foreligge på norsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4505 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 33/100

Utlevering
06.10.2017

Innlevering
15.10.2017

Høst ORD Muntlig eksamen 67/100 D 04.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.