course-details-portlet

TBA4176 - Eiendomsledelse og forvaltning, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100 1 semestre
Arbeider 67/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal gi fordypning innen fagområdet bygningsforvaltning og eiendomsledelse som skal gi grunnlag for gode strategiske gjennomføringsprosesser av forvaltning, drift- og vedlikehold og ledelse av bygg- og eiendommer. Sentrale tema er: Eiendomsledelse, fasilitetsstyring, strategisk porteføljeforvaltning, tjenesteleveranser, roller og organisering.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskaper om utvalgte fordypningstema innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Dette omfatter bl.a.:
- Forståelse og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker.
- Metoder for tilstands- og brukbarhetsanalyser, rehabilitering, ombygging og utvikling av bygninger.
- Bærekraftig bygging i møte med nye klimautfordringer. - Roller, ansvarsforhold og organisering innen bygg- og eiendomsforvaltning.
- Lover, regelverk og standarder.
- Fasilitetsstyring / Facilities Management.

Ferdigheter:
Kandidaten er i stand til å gjennomføre gode prosesser knyttet til forvaltning og utvikling av eiendommer samt vurdere og anvende hensiktsmessige analysemetoder og verktøy i forbindelse med vedlikehold, utvikling og forvaltning av bygninger.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Ha god forståelse av det bygde miljøets betydning, verdi og utfordringer for samfunnet.
- Kjenne grunnleggende prinsipper for å ta vare på og utvikle den eksisterende bygningsmassen.
- Forstå bygningsforvalterens rolle, ansvar og muligheter overfor eiere, brukere og offentlige myndigheter.
- Anvende prosedyrer, verktøy og metoder slik at de fremmer god bygg- og eiendomsforvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Læringen vil skje gjennom forelesninger, kollokvier, eksursjoner, eller ledet selvstudium. Det skal også gjennomføres et prosjektarbeid, individuelt eller i grupper.

Mer om vurdering

Kurset vurderes ved to innleveringer som teller 33 % og 67 % hver. Den første innleveringen er et litteratur studie av et valgt tema og den andre innleveringen er et problembasert case studie fra virkeligheten.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Noe kursmateriell vil være på norsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4505 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Bygge- og anleggsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 67/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU