course-details-portlet

TBA4171 - Bygningsteknologi, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 51/100 D
Arbeider 49/100

Faglig innhold

Emnet er et spesialemne for studenter som skriver fordypningsprosjekt og masteroppgave innen byggningsmaterialer, bygningsfysikk eller brann. Kurset tar for seg avanserte tema innen fagfeltene bygningsfysikk, energibruk, materialteknologi og miljøvurderinger. Det vil bli fokusert på løsninger for fremtidens bygninger. Inkluderte tema er: fremtidige utfordringer og muligheter (klimaendringer etc), nye bygningskonsepter (passivhus, Zero Energy Building, Zero Emission Building, Plus House etc), avanserte og innovative materialer, systemer og bygningskropp, inkludert muligheter for høsting av fornybar energi på bygget/tomta.

Læringsutbytte

Kunnskaper:Målet med kurset er å anvende kunnskap fra tidligere emner/studier i prosjektering av bygninger med høye miljøambisjoner, med fokus på fagfeltene bygningsfysikk, energibruk og materialteknologi. Studentene skal tilegne seg kunnskap om prosessen for valg av de mest hensiktsmessige materialene, konstruksjonene, tekniske systemene og løsningene for fremtidens høytpresterende bygninger.Ferdigheter:Studentene skal kunne velge og bruke hensiktsmesige verktøy for simulering eller analyse av forkjellige viktige aspekter som energibruk, inneklima, fukt, dagslys og miljø.Generell kompetanse:Studentene skal lære å lese vitenskapeleige artikler, og dermed kunne orientere seg innen den vitenskapelige fronten. De skal oppnå erfaring i prosjekteringsprosessen hvor alle de forskjellige valgene påvirker hverandre, noe som gjør dette til en iterativ prosess. De skal lære å bruke forskjellige verktøy til å presentere resultatene fra prosjekteringsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som seminarer, workshops og/eller selvstudier under veiledning. Forelesninger og øvinger undervises på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

I emnet inngår muntlig eksamen 51 % og arbeider/- semesterprosjekt 49 %. Resultatet for delene angis med bokstavkarakter. Begge delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Semesterprosjektet vil bli gjennomført som et gruppearbeid. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TBA4160 Bygningsfysikk GK eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4526 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Bygningsteknologi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 51/100 D 07.12.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 51/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU