course-details-portlet

TBA4171 - Bygnings- og materialteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg avanserte tema innen fagfeltene bygningsfysikk, energibruk, materialteknologi og miljøvurderinger. Det vil bli fokusert på løsninger for fremtidens bygninger. Inkluderte tema er: fremtidige utfordringer og muligheter (klimaendringer etc), nye bygningskonsepter (passivhus, Zero Energy Building, Zero Emission Building, Plus House etc), avanserte og innovative materialer, systemer og bygningskropp, inkludert muligheter for høsting av fornybar energi på bygget/tomta.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Målet med kurset er å gi en dybdeforståelse av prosjektering av avanserte bygninger innen fagfeltene bygningsfysikk, energibruk og materialteknologi. Studentene skal tilegne seg kunnskap om prosessen om hvordan velge de mest hensiktsmessige materialene, konstruksjonene, tekniske systemene og løsningene for fremtidens høytpresterende bygninger.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne velge og bruke hensiktsmesige verktøy for simulering eller analyse av forkjellige viktige aspekter som energibruk, inneklima, fukt, dagslys og miljø.

Generell kompetanse:
Studentene skal lære å lese vitenskapeleige artikler, og dermed kunne orientere seg innen den vitenskapelige fronten. De skal oppnå erfaring i prosjekteringsprosessen hvor alle de forskjellige valgene påvirker hverandre, noe som gjør dette til en iterativ prosess. De skal lære å bruke forskjellige verktøy til å presentere resultatene fra prosjekteringsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger, workshops og/eller selvstudier under veiledning. Forelesninger og øvinger undervises på engelsk når studenter som ikke snakker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen 50 % og arbeider/- semesterprosjekt 50 %. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Semesterprosjektet vil bli gjennomført som et gruppearbeid. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TBA4160 Bygningsfysikk GK eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4526 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Bygnings- og materialteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Bygningsteknologi
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 04.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU