TBA4170 - Ombyggingsteknikk og forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 33/100
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer D

Faglig innhold

Innføring i tidstypiske byggemetoder som grunnlag for tilstandsanalyser med ulike formål innen forvaltning av byggverk.
Innføring i ombyggingsteknikk; utfordringer, prosesser og behov knyttet til ombygging av eksisterende bygninger med fokus på bygningstekniske og energimessige løsninger i et livsløpsperspektiv. Innen forvaltning gjennomgåes strategiske, taktiske og operative forhold omkring organisering av bygningsforvaltning og Facility Management.
Kurset gjennomgår aktuelle analysemetoder,verktøy og lovverk som er relevant for ombygging og forvaltning av bygninger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om:
- Tidstypiske byggemetoder, byggeskikk, lovverk samt utfordringer knyttet til ombygging av eksisterende bygninger.
- Tekniske og økonomiske forhold og arbeidsmetoder knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold.
- Metoder og verktøy for ombygging og utvikling av bygninger.
- Metoder og regelverk knyttet til energi, miljø og avfall.
- Brannvern og universell utforming.

Ferdigheter: Emnet skal gi studentene praktiske ferdigheter:
- Evne til å gjennomføre tilstandsanalyser og livssyklusberegninger av eksisterende bygg.
- Grunnlag for å anvende analysemetoder, verktøy og lovverk som er aktuelle ved ombygging, renovering og forvaltning av bygninger.

Generell kompetanse: Emnet skal gi studentene generel kompetanse innen:
- Prinsippene for bærekraftig bevaring og utvikling av den eksisterende bygningsmassen.
- Kjenne grunnleggende verktøy og metoder for teknisk, miljømessig og samfunnsmessig god forvaltning og utvikling av bygninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. En praktisk øvingsoppgave er obligatorisk. Oppgaven gjennomføres som gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 67% og øvingsoppgaven 33%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Byggdetaljer fra Byggforsk kunnskapssystemer
NS 3454 Livssykluskostnader og NS 3424 Tilstandsanalyse.
Rapporter og artikler, utdrag fra engelske lærebøker og et utvalg av norske lærebøker. Pensumliste utdeles ved kursstart. Utvalg av litteratur tilpasses til engelsktalende studenter

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3045 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 33/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 D 22.05.2018 09:00 JB31 , JB41 , JC23 Realfag
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.