course-details-portlet

TBA4145 - Kyst og havnefasiliteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Retningslinjer og standarder. Innseilingsleder og havnebasseng. Utforming av terminaler. Marine konstruksjoner for kyst og havn; kaier, fortøying og fendring, moloer og dekningsverk. Mudring og deponering av reine og forurensa masser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Forhold som påvirker dimensjonering av farleder i trange farvann.
 • Containerhåndtering i havn med vekt på arealutnyttelse og tidsbruk.
 • Dimensjonering og byggeprosedyrer for kaianlegg.
 • Fordeler og ulemper med åpne kaier i forhold til massive kaier.
 • Mudringsmetoder og utstyr, samt deponering av forurensede mudringsmasser på land eller i sjø.
 • Dimensjonering og bygging av kystkonstruksjoner som rausmoloer, kassemoloer og bølgeskjermer m.m.
 • Krefter fra ikke-brytende eller brytende bølger på peler og lignende.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Dimensjonere en farled på bakgrunn av kjennskap til trafikkdata, skipstyper og værforhold.
 • Beregne nødvendig seilingsdyp i grunne områder. - Beregne nødvendig taubåtassistanse for forskjellige skipstyper og værforhold.
 • Beregne containerkapasitet med forskjellig håndteringsutstyr og vurdere kost-nytte effekten av investeringer i nytt utstyr.
 • Prosedyren ved å bygge en elementkai med små elementer samt hvordan bygge en massivkai ved bruk av stålspunt.
 • Vurdere og anbefale fendre for forskjellige typer skip og kaier.
 • Velge riktig mudringsutsyr for forskjellige typer mudringsmasser.
 • Utforme deponeringsanlegg for mudrede forurensede masser.
 • Dimensjonere moloer og andre konstruksjoner i kystsonen mot påkjenning fra bølger og varierende vannstand.

Generell kompetanse

Kandidaten har:

 • Anvendbar kompetanse og grunnlag for planlegging, design og bygging av marine fasiliteter ved kysten og i havner. I dette inngår moloer, havnekonstruksjoner (kaier, dykdalber, fendere etc.), innseilingskanaler og mudring av rene og forurensa masser.
 • Forståelse for problemstillinger knyttet til havnebygging, bl.a. miljømessige forhold og sikkerhet og risiko.
 • Grunnlaget for å kunne lese og forstå tidsskriftartikler og annen faglig litteratur innen fagfeltet. - Kunnskap om PIANC* og PIANC’s aktiviteter og ressurser.(PIANC: The World Association for Waterborne Transport Infrastructure).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudier. Emnet er integrert i M.Sc.programmet Coastal and Marine Civil Engineering og gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen teller 100 prosent. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium, lærebøker og utvalgte artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Havnebygging
 • Marin byggteknikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Kystteknikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Marin teknologi
 • Marine fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 01.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 36
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU