TBA4145 - Kyst og havnefasiliteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Retningslinjer og standarder. Innseilingsleder og havnebasseng. Utforming av terminaler. Marine konstruksjoner for kyst og havn; kaier, fortøying og fendring, moloer og dekningsverk. Mudring og deponering av reine og forurensa masser.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Forhold som påvirker dimensjonering av farleder i trange farvann.
- Containerhåndtering i havn med vekt på arealutnyttelse og tidsbruk.
- Dimensjonering og byggeprosedyrer for kaianlegg.
- Fordeler og ulemper med åpne kaier i forhold til massive kaier.
- Mudringsmetoder og utstyr, samt deponering av forurensede mudringsmasser på land eller i sjø.
- Dimensjonering og bygging av kystkonstruksjoner som rausmoloer, kassemoloer og bølgeskjermer m.m.
- Krefter fra ikke-brytende eller brytende bølger på peler og lignende.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Dimensjonere en farled på bakgrunn av kjennskap til trafikkdata, skipstyper og værforhold.
- Beregne nødvendig seilingsdyp i grunne områder.
- Beregne nødvendig taubåtassistanse for forskjellige skipstyper og værforhold.
- Beregne containerkapasitet med forskjellig håndteringsutstyr og vurdere kost-nytte effekten av investeringer i nytt utstyr.
- Prosedyren ved å bygge en elementkai med små elementer samt hvordan bygge en massivkai ved bruk av stålspunt.
- Vurdere og anbefale fendre for forskjellige typer skip og kaier.
- Velge riktig mudringsutsyr for forskjellige typer mudringsmasser.
- Utforme deponeringsanlegg for mudrede forurensede masser.
- Dimensjonere moloer og andre konstruksjoner i kystsonen mot påkjenning fra bølger og varierende vannstand.

Generell kompetanse
Kandidaten har:
- Anvendbar kompetanse og grunnlag for planlegging, design og bygging av marine fasiliteter ved kysten og i havner. I dette inngår moloer, havnekonstruksjoner (kaier, dykdalber, fendere etc.), innseilingskanaler og mudring av rene og forurensa masser.
- Forståelse for problemstillinger knyttet til havnebygging, bl.a. miljømessige forhold og sikkerhet og risiko.
- Grunnlaget for å kunne lese og forstå tidsskriftartikler og annen faglig litteratur innen fagfeltet.
- Kunnskap om PIANC* og PIANC’s aktiviteter og ressurser.(PIANC: The World Association for Waterborne Transport Infrastructure).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og selvstudier. Emnet er integrert i M.Sc.programmet Coastal and Marine Civil Engineering og gis på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Tilgang til eksamen krever godkjent oppmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av institutt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium, lærebøker og utvalgte artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 20.12.2017 09:00 D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.