course-details-portlet

TBA4116 - Geoteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet fokuserer på praktisk anvendelse av elementmetoden i geoteknikk med vekt på problemdefinisjon, inputparametre samt vurdering og kontroll av beregningsresultater. Ulike elasto-plastiske materialmodeller for jord beskrives, diskuteres og anvendes. Studentene skal i øvingene gjennomføre avanserte numeriske analyser av samvirke mellom jord og konstruksjon. Øvingsopplegget dekker simuleringer av laboratorieforsøk for parameterbestemmelse, fundamenter og fundamentplater, fyllinger på bløt grunn og støttevegger for byggegroper. Vannstrømning, konsolidering og tidsavhengige deformasjoner inngår. Emnet innebærer avansert bruk av digitale verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Gjennomføring av avanserte elementmetodesimuleringer for geoteknisk dimensjonering
 • Samvirke mellom jord og konstruksjon
 • Koblede analyser av grunnvannstrømning, poreovertrykk og deformasjonsforløp over tid
 • Vurdering av skråningsstabilitet ved bruk av elementmetoden
 • Vurdering av krypeffekter
 • Valg av passende jordparametre for elastoplastiske materialmodeller
 • Å utføre kritiske vurderinger og kontroller av resultater fra numeriske simuleringer, dels ved å utføre og sammenligne med enklere håndregninger

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Identifisere geotekniske utfordringer i et prosjekt og foreslå relevante modeller for dimensjonering
 • Anvende en avansert kommersiell programpakke for elementmetodeberegninger
 • Vurdere muligheter, begrensninger og fallgruver ved bruk av slike programpakker
 • Rapportere resultatene fra avanserte simuleringer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Gjøre sunne ingeniørmessige vurderinger med spesiell fokus på numeriske simuleringer i geomekanikk
 • Utforme bærekraftige løsninger for infrastruktur inklusive bygg
 • Gi klare presentasjoner av prosjektene

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises gjennom forelesninger, veiledning og øvinger på datasal. Øvingsopplegget må være godkjent for å få tilgang til eksamen. For å få øvingsopplegget godkjent så må to tredjedeler av enkeltøvingene være godkjent. Total gis det seks enkeltøvinger for innlevering, disse vil bli vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Digital eksamen inklusive bruk av 3.-parts programvare. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Generell kunnskap i mekanikk og geoteknikk.

Kursmateriell

Kompendier utgitt av Geoteknikk, NTNU.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4516 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Konstruksjonsteknikk
 • Geoteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU