TBA4110 - Geoteknikk, felt- og laboratorieundersøkelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Gjennom utførelse av egne forsøk skal studenten lære teknikker for prøvetaking og boringer i felt og forsøk i laboratorium.

Emnet dekker planlegging av grunnundersøkelser, teori for bestemmelse av jordarters mekaniske egenskaper, klassifisering og identifisering, styrke, stivhet og permeabilitet samt effekter av prøveforstyrrelser. Videre inkluderes praktisk instrumentering av felt- eller modellforsøk. Emnet dekker også tolking av måleresultater og prinsipper for bestemmelse av dimensjoneringsparametre.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Prinsippene for planlegging av grunnundersøkelser og prosessen rundt en geoteknisk undersøkelse av et område, aktuelle bakgrunnsmaterialer, forholdet til eksisterende infrastruktur og nødvendige forundersøkelser/tillatelser
- Metoder, utstyr og gjennomføring av feltundersøkelser for geoteknisk kartlegging av jord og grunnvann, dette omfatter sonderinger, prøvetaking og instrumentering i felt og laboratorium
- Metoder og utstyr for laboratorieundersøkelse av jordmaterialer for klassifisering, indekstesting, testing av permeabilitet, stivhet og styrke
- Teoretisk grunnlag for å koble og utvikle sammenhengen mellom felt- og laboratorieundersøkelser og teoretiske geotekniske modeller for analyse av samvirke jord-konstruksjon og for tidsavhengige prosesser i jord.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- Planlegge geotekniske grunnundersøkelse for forskjellige formål
- Administrere geotekniske feltundersøkelser og kommunisere med grunnborere
- Tolke og presentere resultater fra grunnundersøkelser. Vurdere resultater med hensyn på kvalitet og prøveforstyrrelse
- Gjennomføre aktuelle laboratorieundersøkelser
- Rapportere utført arbeid i form av en profesjonelt oppsatt geoteknisk undersøkelsesrapport.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- Planlegge og gjennomføre eget arbeid
- Arbeide i team
- Kommunisere muntlig og skriftlig
- Vise analytisk kompetanse, mestring av metoder, egne kritiske vurderinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid med rapportering fra obligatorisk praktiske felt- og laboratorieøvinger. Disse undersøkelsene utføres i grupper. Kollokvier med presentasjon og diskusjon av forsøksdata. De praktiske øvingene i laboratoriet utføres i grupper a 2-3 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og semesteroppgave 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB2020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 50/100

Utlevering
13.11.2017

Innlevering
24.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 12.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , KJL1 , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.