TØS410 - Økonomistyring i teknologibedrifter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Grunnleggende regnskapsforståelse
Budsjettering
Grunnleggende kostnadsforståelse
Tradisjonelle kalkylemodeller
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Kortsiktige og langsiktige beslutningsproblemer
Målkostnader, livssykluskostnader og kvalitetskostnader
Avviksanalyser
Balansert målstyring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studentene kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av en rekke bedriftsøkonomiske problemstillinger fra et økonomistyringsperspektiv. Dette innebærer kunnskap om eksempelvis:
- finansregnskap som sentral informasjonskilde av bedrifter
- budsjettering og avviksanalyser
- ulike kalkyletyper og deres anvendelse
- ulike kortsiktige og langsiktige beslutningsproblemer

Ferdigheter:
Etter endt kurs skal studentene generelt kunne anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av praktiske bedriftsøkonomiske problemstillinger. Ut fra enkel situasjonsbeskrivelse kan studentene velge å anvende metode eller økonomistyringsverktøy på en korrekt måte.

Generell kompetanse:
Studenten forstår de mest sentrale prinsipper i regnskap og økonomistyring. Studenten kan belyse grunnleggende økonomistyringsverktøy på en kritisk måte samt reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser som liger til grunn de bedriftsøkonomiske modellene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger. Det kan også være aktuelt med en intensivsamling med bruk av bedriftssimulator.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart. Pensum vil bestå av lærebok, artikler, forelesningsnotater og ev. annet utdelt materiell.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 15.12.2017 09:00 Hall B , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.