course-details-portlet

SYT6306 - Praktisk-teoretisk prøve i sykepleie

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

 • Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
 • Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
 • Sykepleie til pasientgrupper innen akutt kritisk sykdom, kirurgi, medisin og geriatri
 • Medisinske og naturvitenskapelige tema
 • Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
 • Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og medarbeidere

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap innen medisinske, kirurgiske, geriatriske pasientforløp og akuttmedisin
 • har bred kunnskap om fysiologiske og patofysiologiske prosesser i alle organsystemer
 • har kunnskap om symptomer, diagnoser, undersøkelser, behandling, komplikasjoner og forebygging innenfor medisin og kirurgi
 • har kunnskap om observasjon og kartlegging av pasienten og kan begrunne sykepleiefaglige tiltak ut fra pasientens behov
 • har kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak, smittekjeden og årsaker til infeksjonssykdommer

Ferdigheter

Kandidaten:

 • utøver sykepleie basert på faglig innsikt, erfaringer og faglig skjønn
 • anvender teoretisk kunnskap i klinisk handling
 • gjennomfører prosedyrer kunnskapsbasert
 • ivaretar pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • kommuniserer profesjonelt og samhandler med kollegaer, pasienter og pårørende
 • identifiserer risikofaktorer av individuell karakter, planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak
 • informerer, underviser og veileder kolleger, pasienter og pårørende
 • behersker relevant medisinsk utstyr, teknikker og prosedyrer
 • behersker relevante kartleggingsverktøy

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • utøver faglig forsvarlig sykepleie og omsorgsfull hjelp
 • ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • handler i tråd med yrkesetiske retningslinjer og lovverk
 • kan identifisere etiske utfordringer og reflektere over disse
 • samarbeider tverrfaglig på alle nivå i helsetjenesten
 • har innsikt i sykepleierens rolle innen helsefremmende og forebyggende arbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Selvstudium
 • Øvelser i praktiske ferdigheter på ferdighetsavdeling
 • Introduksjonsforelesning til emnet
 • Hjerte- og lungeredning ferdighetstrening
 • 30 minutters forberedelse før ferdighetstest
 • Prøven gjennomføres normalt på én dag.

Mer om vurdering

Eksamen er en todelt fagprøve:

Del 1 Individuell flervalgstest på tre timer uten hjelpemidler. Kandidaten må ha minimum 60% rett for å få bestått karakter.

Del 2 OSCE-test (Objective Structured Clinical Examination) består av stasjonsbaserte tester med oppgaveløsning innen fagområdene kirurgi, medisin, geriatri samt akuttmedisin.

Vurderingsuttrykket for begge deler av fagprøven er bestått /ikke bestått.

Dersom en av de to delene ikke er bestått, må hele eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS ved NTNU. Emnet SYT6300 må være bestått for å gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT6309 2.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU