course-details-portlet

SYT6306 - Fagprøve i sykepleie

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

 • Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
 • Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten
 • Sykepleie til pasientgrupper innen akutt kritisk sykdom, kirurgi, medisin, geriatri og eldreomsorg
 • Medisinske og naturvitenskapelige tema
 • Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Generell patologi, sykdomslære og farmakologi
 • Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og medarbeidere

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap innen medisinske, kirurgiske, geriatriske pasientforløp og akuttmedisin
 • har bred kunnskap om fysiologiske og patofysiologiske prosesser i alle organsystemer
 • har kunnskap om symptomer, diagnoser, undersøkelser, behandling, komplikasjoner og forebygging innenfor medisin og kirurgi
 • har kunnskap om observasjon og kartlegging av pasienten og kan begrunne sykepleiefaglige tiltak ut fra pasientens behov
 • har kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak, smittekjeden og årsaker til infeksjonssykdommer

Ferdigheter

Kandidaten:

 • utøver sykepleie basert på faglig innsikt, erfaringer og faglig skjønn
 • anvender teoretisk kunnskap i klinisk handling
 • gjennomfører prosedyrer kunnskapsbasert
 • ivaretar pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie
 • kommuniserer profesjonelt og samhandler med kollegaer og pasienter
 • identifiserer risikofaktorer av individuell karakter, planlegger og utfører helsefremmende og forebyggende tiltak
 • informerer, underviser og veileder pasienter/pårørende
 • behersker relevant medisinsk utstyr, teknikker og prosedyrer
 • behersker relevante kartleggingsverktøy

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • utøver faglig forsvarlig sykepleie og omsorgsfull hjelp
 • ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning
 • handler i tråd med yrkesetiske retningslinjer og lovverk
 • kan identifisere etiske utfordringer og reflektere over disse
 • samarbeider tverrfaglig på alle nivå i helsetjenesten
 • har innsikt i sykepleierens rolle innen helsefremmende og forebyggende arbeid

Læringsformer og aktiviteter

 • Selvstudium
 • Øvelser i praktiske ferdigheter på ferdighetsavdeling
 • Introduksjonsforelesning til emnet
 • Hjerte- og lungeredning ferdighetstrening
 • 30 minutters forberedelse før ferdighetstest
 • Prøven gjennomføres normalt på én dag.

Mer om vurdering

Eksamen er en todelt fagprøve:

Del 1 Individuell flervalgstest på tre timer uten hjelpemidler. Kandidaten må ha minimum 60% rett for å få bestått.

Del 2 OSCE-test (Objective Structured Clinical Examination) består av stasjonsbaserte tester med oppgaveløsning innen fagområdene kirurgi, medisin, geriatri samt akuttmedisin.

Vurderingsuttrykket for begge deler av fagprøven er bestått /ikke bestått.

Dersom en av de to delene ikke er bestått, må hele eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS (VKOMSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS ved NTNU. Emnet SYT6300 må være bestått for å gå opp til eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU