course-details-portlet

SYT6304 - Eldreomsorg og geriatri – praktiske studier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

 • Sykepleie og behandling til pasienter i kommunehelsetjenesten.
 • Pårørendearbeid
 • Yrkesetikk og håndtering av etiske problemstillinger
 • Organisering, ledelse og koordinering av kommunale tjenester
 • Legemidler og legemiddelhåndtering
 • Pasientforløp og tverrfaglig samhandling
 • Pasientsikkerhet og tjenesteutvikling.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • Har kunnskap om aldringsprosessen, helse og sykdom hos eldre
 • Har kunnskap om kommunens organisering og ledelse av helsetjenester
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering på arbeidsstedet.

FERDIGHETER

Studenten

 • Er selvstendig i utøvelse av sykepleie og ivaretar pasientens behov for sykepleie i sykehjem.
 • Gir tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende.
 • Kommuniserer og samhandler med pasienter og pårørende og ivaretar pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning.
 • Håndterer legemidler på en forsvarlig måte.
 • Utøver forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier, myndighetskrav og gjeldende lovgivning.
 • Viser selvstendighet i dokumentasjon av planlagt og gjennomført sykepleie.
 • Deltar selvstendig i koordinering og ledelse av sykepleie
 • Deltar i tverrfaglig samhandling.
 • Anvender velferdsteknologi
 • Utøver sykepleie i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Bidrar til å utvikle kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger
 • Har en ivaretakende og omsorgsfull atferd i samhandling med pasienter og pårørende og viser en etisk bevisst holdning.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning i praktiske studier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell oppgave

Mer om vurdering

For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH - Wiki - innsida.ntnu.no

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudium. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisstudium to ganger.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS (VKOMSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU