course-details-portlet

SYT6300 - Stats- og kommunalkunnskap, og sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

 • Stats og kommunalkunnskap, helsetjenestens og velferdsstatens oppbygging og organisering
 • Helse- og sosialpolitikk
 • Helse- og sosialrett og lovgivning
 • Kulturforståelse og kultursensivitet
 • Yrkesetiske prinsipper - Etisk teori - Etiske utfordringer - Etisk refleksjon
 • Kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • Sykepleiens historie og tradisjon
 • Sykepleie og behandling til pasienter og pasientgrupper
 • Sykepleiers vurderings og beslutningsprosesser

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk og velferdsstatens utvikling
 • har kunnskap om organisering og ledelse av helsetjenesten,
 • har kunnskap om helse- og sosialrett og lovgivning som regulerer helsetjenestene
 • har kunnskap om kulturforståelse og kultursensitivitet og sykepleie til mennesker med urfolksbakgrunn
 • har kjennskap til sykepleiens historiske utvikling og dens betydning for profesjons og tjenesteutøvelse
 • har kunnskap om yrkesetiske retningslinjer og sentrale verdier og begreper i sykepleie
 • kjenner til risikofaktorer i helsetjenesten og prinsipper for å ivareta pasientsikkerhet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • anvender kunnskap hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • anvender sykepleierens vurderings- og beslutningsprosesser og kunnskap om helse, sykdom og behandling i utøvelse av sykepleie
 • anvender relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse

Generell kompetanse

Studenten

 • reflekterer over etiske problemstillinger
 • har innsikt i kunnskapsbasert praksis og anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, forelesninger og seminar

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig individuell oppgave
 • 80% deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

80 % nærvær på samlinger og på digital undervisning.

Skriftlig individuell oppgave på 2000 ord.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Arbeidskravet er gyldig i det året det er godkjent og to påfølgende studieår. Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS (VKOMSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning utenfor EU/EØS.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres på læringsplattformen ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  11.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 35
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU