course-details-portlet

SYT6204 - Fordypningsoppgave med klinisk fordypningspraksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

 • fordypningspraksis med relevans for oppgaven
 • fagutvikling, forskning, undervisning og veiledning
 • systematiske litteratursøk
 • oppgaveskriving, abstrakt, formidlingsteknikk og utforming av en presentasjon fra egen fordypningsoppgave

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende kunnskaper:

 • har spesialisert kunnskap innen et avgrenset område fra klinisk praksis
 • integrerer prinsippene i kunnskapsbasert praksis i egen yrkesutøvelse

Ferdigheter:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende ferdigheter:

 • kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan vurderer og benytte relevante retningslinjer og/ eller fagprosedyrer innen fagfeltet
 • kan bruke relevante søkeverktøy, kritisk vurdere og anvende forskningsresultater på en systematisk og reflektert måte
 • kan drøfte og begrunne en klinisk sykepleiefaglig problemstilling relevant for valgt pasientmålgruppe
 • kan skriftlig og muntlig formidle fagkunnskap med godt språk og presise formuleringer

Generell kompetanse:

Det forventes at kandidaten etter studiet har følgende generell kompetanse:

 • kan analysere en relevant problemstilling innen fagområdet
 • kan formidler resultatene fra eget arbeid slik at de vurderes, utvikles og integreres i praksis
 • kan bidra til nytenkning, delta i innovasjonsprosesser og bidra til aktiv fagutvikling ved eget arbeidssted og i fagmiljøet
 • kan kritisk vurdere og implementere ny kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene er teoriundervisning, fordypningspraksis, veiledning, oppgaveseminar, litteratursøk. Tema og problemstilling for fordypningsoppgaven godkjennes i slutten av 3. semester. Tema knyttes opp mot aktuelle problemstillinger i dialog med arbeidsgiver og universitet. Oppdaterte retningslinjer for oppgaveskriving gjøres kjent underveis i studiet.

Fordypningsoppgaven skrives i form av et litteraturstudium som følger prinsippene for IMRaD-strukturen. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på 2 studenter. Oppgaven skal være på 4000 ord, +/- 10%. Det vil bli lagt til rette for inntil 3 timer veiledning på oppgaven. To av disse er obligatorisk. I tillegg vil det arrangeres et obligatorisk oppgaveseminar. Fordypningsoppgaven skal fremlegges på et åpent avslutningsseminar der arbeidsgiver og kollegaer er spesielt invitert. Praksis: Fordypningspraksis over 2 uker i sammenheng med valgt fordypningstema. Valg av praksissted skal godkjennes av studieansvarlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektbeskrivelse
 • Fordypningspraksis
 • Oppgaveseminar
 • Veiledning 2 timer

Mer om vurdering

Skriftlig fordypningsoppgave. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne levere fordypningsoppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Avansert sykepleie (SPVAKSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det kreves opptak til SPVAKSPL Avansert sykepleie.

Kursmateriell

Pensumliste gjøres tilgjengelig før studiestart. I tillegg selvvalgt litteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVUT8038 15.0 HØST 2020
MDV6308 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU