course-details-portlet

SYT2300HJE - Faglig ledelse og tjenesteutvikling - praksisstudier

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Klinisk kompetanse ved utførelse av selvstendig sykepleie til mennesker med sammensatte komplekse sykdomstilstander skal synliggjøres. I emnet skal studenten vise forståelse for problemstillinger knyttet til prioritering, ledelse og organisering på pasient- og tjenestenivå. Det inkluderer temaer som likeverd og medvirkning, kvalitet og sikkerhet i pasientforløp og -overganger, og i samhandling, konfliktløsning og teamutvikling i tverrprofesjonelle grupper. Emnet skal også gi erfaring i metoder for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, i sentrale lover og myndighetskrav på områdene helsetjeneste og arbeidsmiljø, og i kulturelle og globale problemstillinger knyttet til folkehelse.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten:
-kjenner til kvalitetsutfordringer på system- og/eller oppgavenivå som krever innovasjon
-utveksler kunnskapsbaserte vurderinger, synspunkter og erfaringer i et tverrprofesjonelt og sektorovergripende samarbeid
-har kunnskap om helhetlige pasientforløp og samhandling i helsetjenesten
-kjenner til tiltak for å bevare liv og helse ved storulykker og i krise- og katastrofesituasjoner

Ferdigheter
Studenten:
-anvender kunnskap om reaksjoner og symptomer på somatiske og psykiske helseutfordringer for å planlegge, vurdere, gjennomføre og dokumentere behov for sykepleie
-planlegger og gjennomfører selvstendige vurderinger av sykepleiebehovet
-organiserer og prioriterer oppgaver i sykepleietjenesten
-reflekterer over eksisterende rutiner og samhandling, og identifisere endringsbehov
-planlegger og gjennomfører målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere
-anvender kunnskap om konfliktløsning
-anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
-planlegger og dokumenterer forsvarlig legemiddelhåndtering og legemiddelbruk
-anvender teknologi og digitale løsninger i den hensikt å understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
-anvender kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie
-ivaretar (helhetlig) faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn
-deltar i kontinuerlig forbedringsarbeid
-reflekterer over egne erfaringer i møte med personer med ulik kulturell bakgrunn

Generell kompetanse
Studenten:
-arbeider selvstendig i utøvelsen av sykepleie
-har innsikt i teknologi og digitale løsningers påvirkning på tjenesteutøvelsen
-har kjennskap til beredskapsplaner for praksisstedet
-har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse
-reflekterer og kritisk vurderer etiske og juridiske utfordringer ved bruk av teknologi og digitale løsninger
-har innsikt i verdier og verdikonflikter
-identifiserer behov for innovasjon/forbedringsarbeid
-har innsikt i utvikling og bruk av teknologi og digitale løsninger på individ- og systemnivå
-har forståelse for ulike system for samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning.
Simulering.
Refleksjon.
Tverrfaglig samarbeid.
Teamledelse.
Arbeid med kompetanseprofil i legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 individuell oppgave
  • Forventningsnotat

Mer om vurdering

Språk: Skandinavisk.
For mer informasjon om tilstedeværelse, vurdering mm se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinjer+for+gjennomføring+og+vurdering+av+praksisstudier+-+MH

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisemne. Hvis studenten får karakteren ikke bestått må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i sykepleie ved NTNU i Gjøvik/ Trondheim/Ålesund. Emnet gjennomføres ved det studiestedet som man har opptak ved.
For oppstart i emnet må følgende emner være bestått
SYA/SYG/SYT1000
SYA/SYG/SYT1001
SYA/SYG/SYT1002
SYA/SYG/SYT1003
SYA/SYG/SYT2100
SYA/SYG/SYT2101
EXPH0400

Kursmateriell

Læringsmatreriell publiseres på læringsplattform ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYG2300HJE 15.0
SYA2300HJE 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU