course-details-portlet

SYG3106 - Pasientsikkerhet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Teamene omfatter

 • Pasientsikkerhet i historisk perspektiv
 • Pasientsikkerhetsarbeid i Norge og den vestlige verden
 • Individ- og systemperspektiv innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Pasientsikkerhet i lys av en Human Factors tilnærming
 • Teamarbeid basert på prinsipper fra Team Stepps
 • Pasientsikkerhetskultur
 • Resilience
 • Kvalitetsforbedringsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • inngående kunnskap og forståelse av evidens innen selvvalgt tema for forbedringsarbeidet
 • inngående kunnskap om metoder og verktøy i forbedringsarbeid
 • kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • identifisere og problematisere muligheter og hindringer for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
 • planlegge et forbedringsarbeid i klinisk sykepleie
 • beskrive hva et systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid innebærer

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • identifisere behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
 • vurdere tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning bestående av ressursforelesninger, individuelle studier, seminar og muntlig presentasjon.

Det tas forbehold om at emnet SYG3106 har minimum 5 oppmeldte studenter for at emnet skal gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave - individuelt eller i gruppe
 • Nærværsplikt på seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Arbeidskrav i form av oppgave kan leveres individuelt eller i gruppe (samme gruppe som på eksamen).
 • Nærværsplikt på ett seminar: presentasjon av arbeidskrav.

Utdypende informasjon om obligatoriske aktiviteter publiseres på Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne levere hjemmeeksamen. Obligatoriske arbeidskrav er kun gyldig inneværende semester.

Hjemmeeksamen med oppstart ved emnets start og varighet til emnets avslutning. Kan skrives individuelt eller i gruppe (maks 2 stk i gruppe).

Utsatt eksamen: I påfølgende semester.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor i sykepleie.

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3106 7.5 HØST 2019
SYT3106 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU