course-details-portlet

SYA3403 - Barn, unge og deres foreldre/omsorgsgivere

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Helse og utvikling

 • Vanlige pediatriske problemstillinger en møter på helsestasjonen
 • Psykososial utvikling hos barn og unge
 • Syn, hørsel og språkutvikling hos barn og unge
 • Motorisk utvikling hos barn 0-6 år
 • Vekst hos barn og unge
 • Ernæring hos barn og unge - herunder amming
 • Barn og ungdoms seksuelle utvikling og utvikling av kjønnsidentitet
 • Forebygging og avdekking av vold og overgrep
 • Foreldrenes betydning for barn og unges helse og utvikling
 • Barn, unge og familier med spesielle behov
 • Fødsel- og barseltiden
 • Seksuell helse/reproduktiv helse
 • Prevensjon, foreskriving og praktiske øvinger
 • Etisk refleksjon

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap om spedbarn, barn og unges fysiske, psykiske, seksuelle helse og utvikling
 • har inngående kunnskap om hvordan ulike faktorer av samfunnsmessige, miljømessige og personlig karakter kan påvirke barn, unge og deres familier
 • har inngående kunnskap om tilknytning og samspill, familiens funksjon, behov og utfordringer, og identifiserer avvik, vurderer og følger opp familien
 • har inngående kunnskap om barn og unge som pårørende og virkningen av kriser, traumer og belastninger
 • har avansert kunnskap om barns språkutvikling, identifisere avvik og vurdere behov for oppfølging, her under samiske barns rettigheter

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende kunnskapsbaserte metode fremme helsevalg, mestring og livskvalitet hos barn, unge og deres familier
 • kan bruke relevante metoder for å selvstendig kartlegge og vurdere barn og unges helse, identifisere utviklingsavvik, sykdom og funksjonsnedsettelse, og iverksette tiltak etter behov
 • kan forebygge, identifisere og avverge psykososiale belastninger, omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep, rusmisbruk, selvskading og selvmordsatferd og iverksette relevante tiltak
 • kan forebygge, avdekke og følge opp fysiske og psykiske helseplager hos barn og unge
 • kan veilede om, rekvirere og administrere prevensjonsmidler
 • kan veilede om ernæring, ernæringsutfordringer, amming og vekst og henvise videre ved behov
 • kan anvende kunnskap om de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser, sykdom og sykdomslære hos nyfødte, barn og ungdom
 • kan anvende kunnskap om barn og unges bruk av digitale arenaer for å forstå og iverksette tiltak ved behov

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere faglige og etiske problemstillinger innen helsesykepleie
 • kan analysere faglige problemstillinger med medisinsk- og helsefaglig personell og andre profesjonsgrupper, for å bidra til forsvarlige helsetjenester til barn, unge og deres familie/omsorgsgivere
 • identifiserer og avgrenser helsesykepleiers funksjon og rolle i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn, unge og familie/ omsorgsgivere

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, simulering, ferdighetstrening, framlegg, arbeidskrav, fagdager.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett skriftlig arbeidskrav
 • Ferdighetstrening/simulering

Mer om vurdering

5 timers skoleeksamen med bokstavkarakterer A-F.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

Ett skriftlig individuelt arbeidskrav (3000 ord)

Ferdighetstrening: prevensjon, syn/hørsel

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3403 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU