course-details-portlet

SYA3402 - Kommunikasjon, relasjon og samhandling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i helsefremmende kommunikasjon, med et overordnet mål om å gi god innsikt i perspektiver, teorier og modeller nyttig i helsefremmende kommunikasjon med barn, unge og familier. Emnet skal omfatte veiledning, rådgivning og undervisning som metode, individuelt og i gruppe. Sentralt i emnet står foreldrestøttene kommunikasjon i helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Emnet dekker konsultasjonsteknikk og omfatter også tverrprofesjonelt- og sektorovergripende samarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • har spesialisert kunnskap om samhandling, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid og tjenestekoordinering på individ-, gruppe- og systemnivå
 • har inngående kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, språk, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og familieform

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende kunnskapsbaserte og helsepedagogiske metoder i helseopplysning, veiledning og rådgivning
 • kan formidle kunnskapsbasert helseinformasjon til individer, grupper og befolkningen
 • kan bruke relevante metoder for å undervise i helsefremmende og forebyggende arbeid og endringsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan vurdere behov for helseopplysning, veiledning og rådgivning i møte med barn, unge, foreldre og befolkningsgrupper
 • kan formidle trygghet og tillit i møte med barn, unge og deres familie/omsorgsgivere
 • viser evne til strukturert formidling av fagstoff, skriftlig og muntlig.
 • kan ivareta brukermedvirkning på individ- gruppe og systemnivå
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide kultursensitivt, samt å kunne kommunisere via tolk

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, simulering, arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ett skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 2 dager med karakterskala Bestått/ Ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

Gruppeoppgave: Helseopplysning i klasse. Levere presentasjon og notat. Presentere for klassen. Være opponentgruppe

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3402 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU