course-details-portlet

SYA3401 - Folkehelsearbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Profesjonskunnskap og rammer for yrkesutøvelsen

 • Historiske perspektiv på helsesykepleie som profesjon
 • Ulike historiske og kulturelle perspektiv på helse, sykdom og skade
 • Helsesykepleie fag og profesjonen; ideologi, etiske og praktiske grunnlag
 • Politisk styring av folkehelsearbeidet, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Lover og forskrifter som regulerer folkehelsearbeidet, helsestasjons- og skolehelsetjenestens virksomhet

Teorier og modeller

 • Forståelse av helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Folkehelsestrategier og folkehelsearbeid
 • Salutogenese
 • Empowerment, mestring, brukermedvirkning
 • Samfunnsvitenskapelige modeller relevant for folkehelsearbeid blant barn og unge
 • Klima og helse

Helsedeterminanter - sosiale, miljømessige og økonomiske

 • Sosiale gradienter - ulikhet i helse
 • Demografi i forhold til helse, helseatferd, sykdom og livskvalitet

Epidemiologi

 • Grunnleggende prinsipper og begrep i epidemiologi
 • Epidemiologiens betydning for folkehelse og folkehelsearbeid
 • Nasjonale kilder med epidemiologiske data

Folkehelsearbeid

 • Smittevern og miljørettet helsearbeid, herunder barnevaksinasjonsprogrammet
 • Rusforebygging
 • Selvmordsforebygging
 • Forebygging av overvekt
 • Fremme psykisk helse
 • Styrke foreldrerollen
 • Migrasjons- og minoritetshelse

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap om det ideologiske og teoretiske grunnlaget for folkehelse og folkehelsearbeid
 • har inngående kunnskap om folkehelsen og helsedeterminanter relatert til samfunn, kultur, miljø og befolkningen
 • har inngående kunnskap om hovedstrategier innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet
 • har kunnskap om aktuell forskning og debatt knyttet til strategivalg for folkehelsearbeidet
 • har kunnskap om lovverket og de politiske og administrative virkemidlene som legger premissene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunehelsetjenesten spesielt og folkehelsearbeidet generelt

Ferdigheter:

Studenten

 • kan kritisk analysere og anvende ulike informasjonskilder og vitenskapelig litteratur vedrørende folkehelsen
 • kan identifisere, analysere og konkludere i etiske og faglige problemstillinger i folkehelsearbeidet
 • viser innsikt i folkehelsearbeid som sektorovergripende samhandling og hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidrar i dette arbeidet både på individ- og systemnivå
 • viser innsikt i betydningen av brukermedvirkning og brukerinvolvering i folkehelsearbeidet

Generell kompetanse:

Studenten

 • Identifiserer helsesykepleiers rolle i folkehelsearbeidet
 • behersker folkehelsearbeidets uttrykksformer
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter om urbefokning, migranter og minoriteters særlige behov og utøver en kultursensitiv tilnærming i arbeidet

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, seminar, simulering, framlegg, arbeidskrav, fagdager.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell skriftlig tekst med fremlegg i gruppe

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen i grupper på tre studenter, 4 dager. Bestått/ikke bestått.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for kunne ta eksamen i emnet. Obligatoriske aktiviteter er gyldige i fire terminer.

Obligatoriske aktiviteter:

Todelt arbeidskrav, en skriftlig gruppeoppgave med framlegg for klassen, og ett individuelt skriftlig arbeid (2000 ord).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsesykepleie (MHELSP)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYT3401 15.0 HØST 2022
SYA6000 15.0 HØST 2022
SYT6000 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Folkehelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU