course-details-portlet

ST2304 - Statistisk modellering for biologer/bioteknologer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Praktisk bruk av programpakken R. Multippel regresjon. Variansanalyse. Analyse av kategoriske data. Generaliserte lineære modeller. Generelle prinsipper for statistisk inferens. Simulering fra modell. Estimatorers egenskaper. Teststyrke. Numerisk maksimering av likelihood. Noen asymptotiske resultater. Valg av modell. Ikke-parametriske tester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har oversikt over forutsetninger og praktisk bruk av multippel regresjon, variansanalyse, analyse av kategoriske data og generaliserte lineære modeller ved hjelp av programpakken R. Videre har studenten kunnskap om hvordan simuleringsmetoder kan benyttes for å undersøke estimatorers egenskaper, i hypotesetesting og for beregning av teststyrke. Studenten kjenner også til numeriske metoder for tilpasning av ikke-standard modeller ved hjelp av sannsynlighetsmaksimering og hvordan hypotesetesting og beregning av usikkerhet i parameterestimater kan beregnes basert på asymptotisk teori.

2. Ferdigheter. Studenten kan håndtere og analysere innsamlede datasett ved hjelp av programpakken R. Studenten er også i stand til å formulere enkle, ikke-standard statistiske modeller, omsette dette til programkode, samt å tilpasse slike modeller ved hjelp av ferdige numeriske optimeringsmetoder. I begge situasjoner er studenten i stand til å undersøke en metodes egenskaper eksempelvis ved hjelp av simuleringer eller ved praktisk bruk av asymptotiske resultat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske dataøvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske dataøvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0201 7.5 HØST 2010
TMA4255 7.5 HØST 2010
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU