course-details-portlet

ST2304 - Statistisk modellering for biologer/bioteknologer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Praktisk bruk av programpakken R. Multippel regresjon. Variansanalyse. Analyse av kategoriske data. Generaliserte lineære modeller. Generelle prinsipper for statistisk inferens.
Simulering fra modell. Estimatorers egenskaper. Teststyrke. Numerisk maksimering av likelihood. Noen asymptotiske resultater. Valg av modell. Ikke-parametriske tester.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har oversikt over forutsetninger og praktisk bruk av multippel
regresjon, variansanalyse, analyse av kategoriske data og generaliserte lineære modeller ved
hjelp av programpakken R. Videre har studenten kunnskap om hvordan simuleringsmetoder
kan benyttes for å undersøke estimatorers egenskaper, i hypotesetesting og for beregning av
teststyrke. Studenten kjenner også til numeriske metoder for tilpasning av ikke-standard
modeller ved hjelp av sannsynlighetsmaksimering og hvordan hypotesetesting og beregning av
usikkerhet i parameterestimater kan beregnes basert på asymptotisk teori.
2. Ferdigheter. Studenten kan håndtere og analysere innsamlede datasett ved hjelp av programpakken R. Studenten er også i stand til å formulere enkle, ikke-standard statistiske modeller, omsette dette til programkode, samt å tilpasse slike modeller ved hjelp av ferdige numeriske optimeringsmetoder. I begge situasjoner er studenten i stand til å undersøke en
metodes egenskaper eksempelvis ved hjelp av simuleringer eller ved praktisk bruk av asymptotiske resultat.

Læringsformer og aktiviteter


Forelesninger og obligatoriske dataøvinger. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for
sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli
endret til muntlig eksamen.
Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta emnet i sin helhet. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas. For mer informasjon om vurdering, se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST0201 7.5 01.09.2010
TMA4255 7.5 01.09.2010
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU