course-details-portlet

ST2301 - Matematisk evolusjonær genetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emner gir en innføring til matematiske modeller i populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Temaer som behandles er Hardy-Weinbergloven, kobling, koblingsulikevekt, kjønnskobling, estimering og hypotesetesting, seleksjon, segregeringsload, frekvensavhengig seleksjon, kin-seleksjon, mutasjon, mutasjonsload, migrasjon, Wahlund-effekten, migrasjons-seleksjonsgradienter, bølgehastigheter, innavls- og slektskapskoeffisienter, løsning av differensligninger, genetisk drift, effektiv populasjonsstørrelse, sampill mellom genetisk drift og andre evolusjonskrefter, effekt av innavl på kvantitative karakterer, forventningsverdier til krysninger og tilbakekrysninger, dekomposisjon av kvantiative karakterer, additiv og dominansvarians, kovarians mellom slektninger, trunkerende seleksjon.

Læringsutbytte

Emnet tar sikte på å gi en innføring i matematiske modellerer brukt i populasjonsgenetikk og i kvantitativ genetikk. Det legges ved på å utvikle studentenes ferdigheter i å gjennomføre ressonementer ved hjelp av matematiske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Skriftlig avsluttende eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2010

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 02.12.2009 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 01.06.2010 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU