course-details-portlet

SPRÅL3500 - Spesielt masteremne 1: Masteroppgaverelatert fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten jobber seg fram til temaet for masteroppgaven sin, samt finner seg veileder(e) innenfor det valgte temaområdet. Emnet har fokus på å utarbeide en prosjektskisse som vil være utgangspunkt for skriving av masteroppgaven. Prosjektskissen skal ha en overordnet problemformulering og klar avgrensning av temaet, og gjerne arbeidshypoteser. Det skal gjøres rede for relevant metode/modell, kilder og mulig datagrunnlag. Prosjektskissen skal dokumentere kjennskap til relevant faglitteratur og inkludere et utkast til bibliografi. Det skal også skisseres en framdriftsplan for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- har innsikt i grunnleggende etiske normer for forskning og krav til vitenskapelighet
- har kunnskaper om datainnsamlingsteknikk, kildegranskning og kildekritikk innenfor det emnet/området kandidaten skriver masteroppgave om
- har kunnskaper om hva som kjennetegner en vitenskapelig tekst
- kjenner til krav som stilles til vitenskapelig publisering

Ferdighet:
Kandidaten
- kan planlegge et selvstendig forskningsprosjekt og utforme problemstilling og hypoteser
- kan diskutere og vurdere metodiske problemstillinger knyttet til et forskningsarbeid
- kan disponere et forskningsarbeid
- har kunnskaper om bibliografisk teknikk
- kan utarbeide og presentere en prosjektskisse
- kan kommentere forskningsplaner og tekstutkast

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform:
Seminar kombinert med individuell veiledning.

Obligatorisk aktivitet:
1-2 godkjente seminarinnlegg/aktiviteter

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Normal studieprogresjon for masterstudenter i allmenn litteraturvitenskap eller nordisk forutsetter at prosjektskissen blir godkjent ved utgangen av første semester. Studenter på den femårige lektorutdanningen i nordisk følger en annen progresjon. Godkjent prosjektskisse er et vilkår for at arbeidet med masteroppgaven kan fortsette.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 seminarinnlegg/aktiviteter

Mer om vurdering

Vurderingsform:
Prosjektskissen skal legges fram til diskusjon i løpet av semesteret, og leveres for endelig godkjenning ved instituttet innen gitt frist ved slutten av semesteret. Prosjektskissen blir vurdert til bestått/ikke bestått av en komité bestående av veileder og en annen faglærer ved seksjonene for nordisk språk og litteratur eller allmenn litteraturvitenskap.

Prosjektskissen vil normalt ha et omfang på omlag 5 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Allmenn litteraturvitenskap (MALIT)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Nordisk språk og litteratur (MNORD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap, masterstudiet i nordisk, eller femårig lektorutdanning med master i språkfag – studieretning nordisk.

Kursmateriell

Eventuelt kursmateriell opplyses ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD3501 7.5 01.09.2016
LITT3500 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 2

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Allmenn litteraturvitenskap
  • Nordisk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU