course-details-portlet

SPRÅK3300 - Språk og kognisjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Dette emnet er en introduksjon til studiet av menneskelig språkprosessering, språktilegnelse og utviklingsmessige eller ervervede språkforstyrrelser. Studentene skal bli kjent med hovedteoriene, - metodene og -resultatene i nåtidig psykolingvistikk og nevrolingvistikk. Undervisningen bygger på ny kunnskap fra forskning på relevante språk (for eksempel engelsk og norsk) og på forskjellige befolkningsgrupper, for eksempel flerspråklige, individer med atypisk utvikling og nevrologiske pasienter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- er kjent med med hovedteoriene, -metodene og -resultatene innen psykolingvistikk og nevrolingvistikk.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- forstår og kan korrekt definere og anvende grunnleggende begreper som brukes i psykolingvistikk og nevrolingvistikk;

- forstår og kan tydelig formulere grunnleggende forskningsspørsmål innenfor disse feltene;

- kan bruke kunnskap om kognitive aspekter ved språk i profesjonelle sammenhenger, for eksempel undervisning og rådgivning.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- er i stand til å lese og oppsummere forskningsartikler om språk og kognisjon;

- er i stand til å kritisk vurdere teorier og forskningsresultater;

- er i stand til å kritisk vurdere relevansen og anvendeligheten av spesifikke empiriske metoder for gitte forskningsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Studentene må sjekke læringsplattformen regelmessig.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Pensumet er på engelsk, og undervisningsspråket vil være engelsk. Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatorisk(e) aktivitet(er):

Muntlig presentasjon av en forskningsartikkel eller et bokkapittel i grupper (2-4 studenter) på det ukentlige seminaret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester: det semesteret godkjenningen er gitt i, samt påfølgende semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av en vitenskapelig artikkel

Mer om vurdering

Emnet har en 7-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på ca. 2500-3000 ord.

Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3122 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
  • Lingvistikk
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.10.2023

Innlevering
16.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.05.2024

Innlevering
15.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU