course-details-portlet

SPRÅK3210 - Lingvistisk teori og komparativ grammatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Dette emnet tar for seg språkstruktur og språklig variasjon, sett fra en lingvistikkteoretisk og komparativ synsvinkel. Den komparative komponenten fokuserer i hovedsak på norsk og engelsk, men også andre språk vil være relevante. Tema som blir berørt omfatter blant annet hvordan grammatisk struktur og variasjon mellom språk skal forstås og analyseres, og hvordan språklig variasjon kan ha betydning for innlæring av språk.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har god kjennskap til teorier om språkstruktur og språklig variasjon, basert i det store og hele, men ikke utelukkende, på data fra norsk og engelsk.
- har oppnådd god innsikt i hvordan ulike teoretiske tilnærmingsmåter prøver å forklare de grunnleggende fakta og egenskaper ved naturlig språk.
- har oppnådd god innsikt i et utvalg av aktuelle problemstillinger og debatter i lingvistisk teori.
- har god kjennskap til og ferdigheter når det gjelder analysemetoder og argumentasjonsmåter i lingvistisk teori.
- er i stand til å finne og bruke relevante data for å illustrere og undersøke teoretiske påstander og modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og individuelle prosjektarbeid. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Pensumet leses normalt på engelsk, og undervisningsspråket vil være engelsk. Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeid på ca. 2000 ord med mulig muntlig komponent

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave med et omfang på ca. 4000 ord.
Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk.

Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i SPRÅK3210 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ENG3122 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
  • Lingvistikk
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU