course-details-portlet

SPRÅK3100 - Sosiolingvistiske teorier og metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet behandler sosiolingvistisk teori og metode. Innholdet kan være så vel faghistorisk orientert som mer rettet mot nyere sosiolingvistiske retninger og tilnærmingsmåter. Innsikten i teoretiske og metodiske aspekter innenfor sosiolingvistikken skal sette studentene i stand til å gjennomføre en masteravhandling innenfor denne fagdisiplinen på en vitenskapelig forsvarlig og oppdatert måte.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kjennskap til sentrale spørsmål i sosiolingvistisk teori

- har inngående kjennskap til utvalgte aspekter av sosiolingvistisk teori

- har kjennskap til metoder som blir brukt innenfor sosiolingvistikk

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan gi en innsiktsfull og selvstendig drøfting av en oppgitt problemstilling innenfor et valgt emne

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan sammenfatte og bearbeide et vitenskapelig fagstoff og utarbeide ei vitenskapelig framstilling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester. Undervisningsspråket vil være engelsk og/eller norsk.

Studenter på master i engelsk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på engelsk. Studenter på master i nordisk skal i utgangspunktet gjennomføre obligatoriske aktiviteter på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige og/eller muntlige øvinger (totalt ca. 3000 ord)

Mer om vurdering

Mappen skal bestå av flere mindre oppgaver som blir fullført i løpet av semesteret. Til eksamen slås disse sammen til en sammenhengende oppgave på ca. 2500-3000 ord.

Studenter på master i engelsk skal besvare eksamen på engelsk. Studenter på master i nordisk skal besvare eksamen på norsk.

Informasjon om hvilke ordbøker som er tillatt brukt under eksamen, er tilgjengelig i pensumlisten for engelsk ved semesterstart.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk språk
  • Engelsk
  • Engelsk språkvitenskap
  • Lingvistikk
  • Nordisk
  • Nordisk språkvitenskap
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU