course-details-portlet

SPRÅK3001 - Forskningsmetoder i språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale metodologiske spørsmål innenfor det språkvitenskapelige forskningsfeltet. Et hovedformål er at studentene skal tilegne seg en forståelse av det metodemangfoldet som preger språkvitenskapen. Kurset vil derfor omfatte tilnærmingsmåter fra en rekke deldisipliner, samtidig som det åpner opp for fordypning i minst én mer spesifikk metode. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål og å vurdere anvendeligheten og relevansen til ulike forskningsmetoder, og slik gi dem et grunnlag for å utvikle sine individuelle masterprosjekter.

Emnet tar opp temaer som induktive vs. deduktive metoder, kvalitative vs. kvantitative data, forskningsetikk og kildekritikk. Videre vil studentene bli presentert for et bredt utvalg metodiske tilnærminger, som for eksempel forskningsintervju, deltakende observasjon, korpusstudier, introspeksjon, ulike typer eksperimenter, spørreskjema og dokumentstudier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet

- har kjennskap til det metodemangfoldet som kjennetegner språkvitenskapen.

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan vurdere anvendeligheten og relevansen av ulike forskningsmetoder i egne og andres forskningsarbeid.

- kan formulere språkvitenskapelige problemstillinger og samtidig beskrive hvilke metoder som kan anvendes for å undersøke ulike problemfelt.

- er i stand til å begrunne hvorfor visse metodiske valg kan være å foretrekke i tilknytning til spesifikke forskningsspørsmål.

- har tilegnet seg kompetanse i forskningsmetoder som kan være relevante for deres eget masterarbeid.

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet

- kan reflektere over ulike etiske aspekter ved metodevalg.

- kan finne informasjon i digitale og fysiske kilder av ulike slag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, praktiske øvinger/øvingsoppgaver, eventuelt i laboratorium. Undervisningen vil foregå på norsk eller engelsk. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Studenter bør forvente at dette emnet på 7,5 studiepoeng tilsvarer omtrent 10 timers arbeid per uke, inkludert undervisningstid.

Obligatorisk aktivitet: Presentasjon av metodevalg i en konkret språkvitenskapelig studie, fortrinnsvis i grupper. Faglærer avgjør om presentasjonen skal gjennomføres muntlig eller skriftlig. Ca. 3000 ord.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av metodevalg i en konkret språkvitenskapelig studie, fortrinnsvis i grupper

Mer om vurdering

Emnet har mappeeksamen. Mappen skal bestå av 3-5 tekster. Tallet på mappetekster og de øvrige rammene for dem fastsettes av emneansvarlig og kunngjøres ved semesterstart. Eksamen besvares på norsk eller engelsk.

Forkunnskapskrav

Minimum 7,5 studiepoeng med emner i språkvitenskap på påbyggingsnivå i engelsk, fransk, lingvistikk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPRÅK3000 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tysk språk
 • Engelsk
 • Engelsk språkvitenskap
 • Fransk
 • Fransk språkvitenskap
 • Nordisk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Språkfag
 • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU