course-details-portlet

SPRÅK3001 - Forskningsmetoder i språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale metodologiske spørsmål innenfor det språkvitenskapelige forskningsfeltet. Et hovedformål er at studentene skal tilegne seg en forståelse av det metodemangfoldet som preger språkvitenskapen. Kurset vil derfor omfatte tilnærmingsmåter fra en rekke deldisipliner, samtidig som det åpner opp for fordypning i minst én mer spesifikk metode. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål og å vurdere anvendeligheten og relevansen til ulike forskningsmetoder, og slik gi dem et grunnlag for å utvikle sine individuelle masterprosjekter.

Emnet tar opp temaer som induktive vs. deduktive metoder, kvalitative vs. kvantitative data, forskningsetikk og kildekritikk. Videre vil studentene bli presentert for et bredt utvalg metodiske tilnærminger, som for eksempel forskningsintervju, deltakende observasjon, korpusstudier, introspeksjon, ulike typer eksperimenter, spørreskjema og dokumentstudier.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- kan vurdere anvendeligheten og relevansen av ulike forskningsmetoder i egne og andres forskningsarbeid.
- kan formulere språkvitenskapelige problemstillinger og samtidig beskrive hvilke metoder som kan anvendes for å undersøke ulike problemfelt.
- er i stand til å begrunne hvorfor visse metodiske valg kan være å foretrekke i tilknytning til spesifikke forskningsspørsmål.
- har tilegnet seg kompetanse i forskningsmetoder som kan være relevante for deres eget masterarbeid.
- kan reflektere over ulike etiske aspekter ved metodevalg.
- kan finne informasjon i digitale og fysiske arkiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, praktiske øvinger i seminarform og eventuelt i laboratorium. Undervisningen vil foregå på norsk eller engelsk. Det forutsettes at alle studenter regelmessig bruker gjeldende læringsplattform.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatorisk aktivitet: Presentasjon av metodevalg i en konkret språkvitenskapelig studie, fortrinnsvis i grupper. Faglærer avgjør om presentasjonen skal gjennomføres muntlig eller skriftlig.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av metodevalg i en konkret språkvitenskapelige studie, fortrinnsvis i grupper.

Mer om vurdering

Emnet har hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som besvares i løpet av 5 dager. Eksamen besvares på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum 7,5 studiepoeng med emner i språkvitenskap på påbyggingsnivå i engelsk, fransk, lingvistikk, nordisk eller tysk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPRÅK3000 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tysk språk
 • Engelsk
 • Engelsk språkvitenskap
 • Fransk
 • Fransk språkvitenskap
 • Nordisk
 • Nordisk språkvitenskap
 • Språkfag
 • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 05.05.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU