course-details-portlet

SPL3903 - Bacheloroppgave i sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

 • Forskning og fagutvikling i sykepleie
 • Kunnskapsbasert praksis III
 • Forskningsdesign og metode
 • Søk og bruk av litteratur
 • Forskningsetikk
 • Sykepleie - fag, teorier og modeller III

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten har oversikt over ulike forskningsdesign og forskningsmetoder innen kvalitativ og kvantitativ tilnærming
 • Studenten kan redegjøre for litteraturstudie som metode
 • Studenten har kunnskap om relevante publikasjonskanaler og databaser for sykepleie- og helsefaglig forskning
 • Studenten har innsikt i forskningsetiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forskning

Ferdigheter

 • Studenten planlegger og utfører et litteratursøk og anvender relevante kilder i alle deler av bacheloroppgaven
 • Studenten utfører kritisk, logisk og konstruktiv argumentasjon, muntlig og skriftlig.
 • Studenten behersker normer for vitenskaplig skrivemåte.
 • Studenten drøfter et relevant sykepleiefaglig perspektiv knyttet til selvvalgt emne for bacheloroppgaven
 • Studenten utøver kritisk refleksjon over eget arbeid, oppnåelse av læringsutbytte og samarbeid i eksamensgruppe

Generell kompetanse

 • Studenten anvender relevant fagterminologi
 • Studenten har kompetanse om elementer i kunnskapsbasert sykepleiepraksis
 • Studenten viser evne til nytenkning i valg av emne for bacheloroppgaven
 • Studenten belyser muligheter for innovasjon og tjenesteutvikling i bacheloroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning.

Forelesninger, gruppearbeid, samling(er)/seminar(er), veiledning.

Utfyllende informasjon: se Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektskisse
 • Foreløpig plan
 • Obligatorisk veiledning

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at bacheloroppgaven ikke kan innleveres.

Innlevering av skisse til bacheloroppgave:

 • Innlevering av skisse med gruppesammensetning (max 500 ord)
 • tema for oppgaven
 • mulig(e) problemstilling(er)
 • begrunnelse for valgt tema (angir sykepleiefaglig relevans og teoretisk tilnærming)

Foreløpig plan:

 • Aktiv deltagelse i seminar med respondent- og opponentskap (max 2500 ord)
 • Én obligatorisk veiledning

Bacheloroppgaven i sykepleie

 • Innlevering i gruppe (2-4 personer). Søknad om individuell gjennomføring av eksamen, inkludert begrunnelse, skal leveres i emnets Blackboardrom senest to uker før frist for skisseinnlevering. Se øvrige retningslinjer i Blackboard.
 • Tilbud om inntil 5 timer veiledning (inkl. forberedelse for veileder) hvorav 2 veiledninger er obligatoriske: én i tilknytning til foreløpig plan og én underveis i arbeidet med bacheloroppgaven.
 • Presentasjon av bacheloroppgaven som muntlig gruppeframlegg i åpent fagseminar

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig til og med utgangen av studieår 23/24.

Utsatt eksamen/kontinuasjon:

Hvis studenten ikke består bacheloroppgaven må studenten kontakte studieprogramansvarlig for avtale om ny innlevering. Kandidater med gyldig fravær, eller resultatet "ikke-bestått" ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til utsatt eksamen. Ved utsatt eksamen gis det tilbud om 2 veiledninger (ikke obligatorisk). Ved utsatt eksamen kreves ikke gjentagelse av obligatoriske arbeidskrav.

Antall eksamensforsøk er regulert i Studieforskriftens § 5-4. Rett til vurdering.

Følgende gjelder for gjentak for forbedring av karakter:

 • Studenten må skrive ny, individuell oppgave
 • Tilbud om inntil 2 veiledninger knyttet til ny skisse og ny prosjektplan
 • Utforming av ny skisse og ny prosjektplan er obligatorisk arbeidskrav for å kunne fremstille seg til gjentak av eksamen for forbedring av karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

SPL2041/D må være bestått før innlevering av skisse for SPL3903.

Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når skissen for bacheloroppgaven i sykepleie leveres.

Når bacheloroppgaven i sykepleie leveres kan studenten gjenstå med én praksisperiode.

SPL 2012/D, SPL3013/D og SPL2031/D må være bestått før bacheloroppgaven i sykepleie kan innleveres.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur legges i emnets Blackboardrom ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Sykepleie og jordmor

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
13.11.2023

Innlevering
22.11.2023


11:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
09.05.2024

Innlevering
16.05.2024


11:00


11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU