course-details-portlet

SPA6020 - Spanskspråklig kultur og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Dette nettbaserte emnet gir en innføring i spanskspråklig kultur og litteratur, med fokus på samtidskultur og samfunn. Det sentrale fagdidaktiske perspektivet i dette emnet er språkutvikling gjennom lesing av ulike typer autentiske tekster samt tekstproduksjon.

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har kunnskaper om spanskspråklig kultur og litteratur
 • har et ordforråd for å kunne sammenligne kultur og litteratur i Norge og i spansktalende land
 • har kjennskap til ulike spanskspråklige samtidstekster og medieformer
 • har kjennskap til flerkulturelle aspekter i den spansktalende verden som har en overføringsverdi til egen praksis
 • har erfaring med bruk av digitale ressurser som er nyttige for opplæringen

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art
 • kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor spanskspråklig kultur og litteratur, både muntlig og skriftlig
 • kan drøfte og reflektere over egen undervisningspraksis i kultur og litteratur og hvordan denne kan videreutvikles
 • kan bruke kilder kritisk og følge bibliografiske normer

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:

 • presentere og diskutere problemstillinger og synspunkter knyttet til kultur og litteratur, både skriftlig og muntlig
 • sette seg inn i dagsaktuelle temaer, og ha en meningsfull dialog på spansk med mennesker fra ulike kulturer
 • beherske relevante faglige og digitale verktøy
 • planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver knyttet til hovedtemaer innen den flerkulturelle spanskspråklige verden
 • reflektere over og vurdere egen faglig utøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker.

Undervisningen vil være en blanding av videoforelesninger og introduksjonstekster med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet.

Læringsformen vil i stor grad være basert på studentaktiviteter, med innleveringer av f.eks. videooppgaver, bloggoppgaver, andre samskrivingsoppgaver og tekstoppgaver. De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse enten muntlig via videoer og/eller skriftlig på læringsplattformen. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent / ikke godkjent og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på blogg, i diskusjonsforum, på e-post og i klasserommet på nett.

Emnet er nettbasert. Det vil være 4 - 5 nettmøter i emnet, i tillegg til nettmøter i forbindelse med obligatorisk aktivitet. Det er krav om 75 prosent oppmøte på undervisning. Fravær utover dette må dokumenteres.

Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse. All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost.

Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 hjemmeoppgaver
 • 75% oppmøte på undervisning

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Spansk 1, 8.-13. trinn (KSPA1-8-13)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet KOMPiS Spansk 1 8.-13.trinn.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
29.05.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU