course-details-portlet

SPA6010 - Spansk språkferdighet og grammatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Innholdet i dette emnet legger vekt på studentenes språkferdigheter, muntlig og skriftlig, gjennom studentaktive læringsformer. Sentrale fagdidaktiske perspektiver i dette emnet er språklæring og språkbruk knyttet til ulike temaer og kommunikasjonssituasjoner.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kunnskap om spansk språk og har bevissthet om forskjeller mellom norske og spanske språkstrukturer
 • har kjennskap til sentrale aspekter ved spansk grammatikk
 • har et ordforråd for å kunne samtale om kjente temaer på spansk
 • har faglig og fagdidaktisk kunnskap for å variere arbeidsmåter i spanskfaget, også i forhold til gjeldende læreplaner
 • har kjennskap til hvordan vurdering kan brukes som redskap i læringsprosessen

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan formulere seg muntlig og skriftlig på spansk
 • kan analysere enkle setninger på spansk
 • kan bruke det spanske verbalsystemet til å snakke om hendelser i fortid, nåtid og fremtid
 • kan tilrettelegge språkundervisningen med varierte oppgavetyper
 • kan anvende digitale ressurser i språklæring
 • kan drøfte og reflektere over egen undervisningspraksis og hvordan denne kan videreutvikles

GENERELL KOMPETANSE

Etter fullført emne skal studentene kunne

 • beherske korrekt språkføring, muntlig og skriftlig, om kjente temaer
 • planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til språkopplæring

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys som nettbasert fjernundervisning over ca. 13 uker. Emnet har nettleksjoner med oppgaver som dekker de ulike temaene i emnet. Læringsformen vil i stor grad være basert på studentaktiviteter, med innleveringer av f.eks. videooppgaver, bloggoppgaver, andre samskrivingsoppgaver og tekstoppgaver. De obligatoriske aktivitetene dekker ulike aspekter ved emnet, og det gis tilbakemeldinger på disse enten muntlig via videoer og/eller skriftlig på læringsplattformen. De obligatoriske aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent og alle må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen. To av de obligatoriske aktivitetene revideres etter tilbakemelding og leveres som del av eksamensmappa på slutten av semesteret.

Kontakt med lærer og medstudenter skjer på blogg, i diskusjonsforum, på e-post og i klasserommet på nett.

Emnet er nettbasert og har ingen fysiske samlinger. Det vil være 4-5 nettmøter i emnet, i tillegg til nettmøter i forbindelse med obligatorisk aktivitet. Det er krav om 75 prosent oppmøte på undervisning. Fravær utover dette må dokumenteres.

Informasjon vedrørende oppstart sendes til studentens registrerte epostadresse.

All øvrig kommunikasjon skjer via emnets nettsider og læringsplattform samt NTNUs studentepost.

Studenter må holde seg oppdatert på alle informasjonskanalene som brukes.

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 hjemmeoppgaver
 • 75% oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Eksamensformen er mappevurdering med 3 arbeider (2 av de obligatoriske oppgavene og en refleksjonstekst). Disse får en samla karakter, og alle arbeidene må vurderes som tilsvarende bestått karakter. Dette gjelder også utsatt eksamen.

Ved stryk må alle tekster i mappa skrives på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Spansk 1, 8.-13. trinn (KSPA1-8-13)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram KOMPiS Spansk 1 8.-13. trinn.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
08.12.2022

Innlevering
16.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU