course-details-portlet

SPA2900 - Bacheloroppgave i spansk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre
Muntlig eksamen 20 minutter

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal skrives på spansk innenfor en av fagets tre disipliner, eller behandle et tverrdisiplinært emne. Studenten skal utvikle sin ferdighet i spansk og opparbeide tekst- og skriveforståelse. Emnet gir innsikt i informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri, samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:
- har bred kunnskap om et avgrenset område innenfor spansk språk, spanskspråklig litteratur eller kultur
- kjenner til viktig faglitteratur innenfor det relevante området
- kjenner til sentrale metoder innenfor fagområdet oppgaven tar for seg


FERDIGHETER

Kandidaten:
- kan formulere og arbeide strukturert med en avgrenset problemstilling
- kan bearbeide et (innsamlet) materiale på bakgrunn av faglig innsikt
- kan identifisere og formidle sentrale spørsmål i faglitteraturen
- behersker relevant fagterminologi og metode


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:
-har innsikt i kildekritikk
-kan planlegge og gjennomføre omfattende språklige arbeidsoppgaver
-kan formidle mer avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
-kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
-behersker relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og individuell veiledning.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenningen gis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Et skriftlig arbeid på ca. 800 ord
  • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven (ca. 300 ord)
  • En muntlig øvelse
  • En tilbakemelding til en annen student/andre studenters tekst

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven (ca 7000 ord) skrives på spansk. Sluttvurderingen av bacheloroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 15-20 minutter. Muntlig eksamen avholdes på spansk. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet. Ved stryk eller gjentak av bestått emne må en student som skal ta emnet på nytt, levere en ny bacheloroppgave om et nytt tema.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA2402 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU