course-details-portlet

SPA2900 - Bacheloroppgave i spansk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal skrives på spansk innenfor en av fagets tre disipliner, eller behandle et tverrdisiplinært emne. Studenten skal utvikle sin ferdighet i spansk og opparbeide tekst- og skriveforståelse. Emnet gir innsikt i informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri, samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om et avgrenset område innenfor spansk språk, spanskspråklig litteratur eller kultur
 • kjenner til viktig faglitteratur innenfor det relevante området
 • kjenner til sentrale metoder innenfor fagområdet oppgaven tar for seg

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan formulere og arbeide strukturert med en avgrenset problemstilling
 • kan bearbeide et (innsamlet) materiale på bakgrunn av faglig innsikt
 • kan identifisere og formidle sentrale spørsmål i faglitteraturen
 • behersker relevant fagterminologi og metode

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i kildekritikk
 • kan planlegge og gjennomføre omfattende språklige arbeidsoppgaver
 • kan formidle mer avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • behersker relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og individuell veiledning.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenningen gis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig arbeid (ca. 800 ord)
 • Prosjektbeskrivelse for bacheloroppgaven (ca. 300 ord)
 • Muntlig oppgave
 • Tilbakemelding på en annen students tekst

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven (ca 7000 ord) skrives på spansk. Sluttvurderingen av bacheloroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 20 minutter. Muntlig eksamen avholdes på spansk. Muntlig eksamen vil ikke bli gjennomført dersom bacheloroppgaven ikke er bestått. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Ved bestått oppgave er det ikke mulig å levere ny bacheloroppgave i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere oppgave i et semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet, men det gis ikke veiledning. Ved stryk eller gjentak av bestått emne må en student som skal ta emnet på nytt, levere en ny bacheloroppgave om et nytt tema.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA2402 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU