course-details-portlet

SPA2501 - Spanskspråklig kultur, historie og samfunn i det 20. og 21. århundret

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/3 1 semestre
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor historie og samfunn fra det spanskspråklige målområdet.

Det vil velges et spesifikt tema hvert semester som man fordyper seg i. Aktuell tematikk er migrasjon i den spanskspråklige verden, transatlantiske relasjoner, europeisk og latinamerikansk samarbeid og integrasjonsmodeller, dagsaktuelle temaer innenfor den spanskspråklige verden, derunder områdestudier relatert til det spanskspråklige.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten:
- har avansert kunnskap om et spesifikt tema innen fagområdet spanskspråklig kulturkunnskap
- kjenner til sentrale utviklingstrekk innen det aktuelle temaet

FERDIGHETER
Kandidaten:
- kan formidle fagkunnskapen tilegnet i emnet på spansk både i lengre skriftlige tekster, i muntlig samhandling og som foredrag
- kan anvende fagkunnskapen til utredning og problemløsning i relevante jobber og videre studier
- har tilegnet seg tilstrekkelig innsikt i den valgte fordypningen til å kunne kommunisere meningsfylt med spesialister på feltet
- kan orientere seg videre og holde seg oppdatert innen feltet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
-har innsikt i kildekritikk
-kan formulere et analytisk resonnement
-kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
-kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en høy grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme og muntlig deltagelse på forelesningene og på seminarene.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenningen gis.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer (1000-1200 ord hver)
  • 1 muntlig oppgave basert på en av de skriftlige oppgavene

Mer om vurdering

- Semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca 2500-3000 ord. Oppgaven teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen varer ca. 20 minutter. Muntlig eksamen gjennomføres etter innlevering av semesteroppgaven. Det vil bli informert om dato for muntlig eksamen i starten av semesteret. Muntlig eksamen teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlede karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk.
Det vil ikke bli gitt gjentakseksamen i SPA2501 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA2401 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 2/3

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU