course-details-portlet

SPA2501 - Spanskspråklig kultur, historie og samfunn i det 20. og 21. århundret

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter E
Semesteroppgave 2/3

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering innenfor historie og samfunn fra det spanskspråklige målområdet.

Studentene fordyper seg i dagsaktuelle temaer fra den spanskspråklige verden. De siste temaene har vært tangokultur og peruansk kultur og samfunn.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om et spesifikt tema innen fagområdet spanskspråklig kulturkunnskap
 • kjenner til sentrale utviklingstrekk innen det aktuelle temaet

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan formidle fagkunnskapen tilegnet i emnet på spansk både i lengre skriftlige tekster, i muntlig samhandling og som foredrag
 • kan anvende fagkunnskapen til utredning og problemløsning i relevante jobber og videre studier
 • har tilegnet seg tilstrekkelig innsikt i den valgte fordypningen til å kunne kommunisere meningsfylt med spesialister på feltet
 • kan orientere seg videre og holde seg oppdatert innen feltet

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i kildekritikk
 • kan formulere et analytisk resonnement
 • kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig
 • kan gå i dialog på generelt grunnlag med mennesker med ulik fagbakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Det legges opp til en høy grad av studentdeltagelse i emnet, både gjennom forberedelser hjemme og muntlig deltagelse på forelesningene og på seminarene.

Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenningen gis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 skriftlige innleveringer
 • 1 muntlig oppgave
 • 75% oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsordning:

- Semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på ca 2500-3000 ord. Oppgaven teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.

- Muntlig eksamen varer ca. 20 minutter. Muntlig eksamen gjennomføres etter innlevering av semesteroppgaven. Det vil bli informert om dato for muntlig eksamen i starten av semesteret. Muntlig eksamen teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.

Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlede karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt. Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på spansk.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SPA2501 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA2401 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 2/3

Utlevering
07.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Semesteroppgave 2/3

Utlevering
05.03.2024

Innlevering
06.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/3 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU