course-details-portlet

SPA1202 - Tekstkompetanse og skriving i spansk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Studentene arbeider med tekster fra ulike sjangre og trenes i skriftlige og muntlige språkferdigheter i spansk. Etter gjennomført eksamen skal studentene ha nivå B2 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har kjennskap til ulike teksttyper og sjangre
 • har inngående kunnskap om hvordan man skriver en sammenhengende skriftlig framstilling for å formidle informasjon eller argumenter for eller imot et bestemt synspunkt.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig på nivå B2 med høy grad av grammatikalsk korrekthet
 • kan delta i samtaler om kjente temaer på spansk
 • kan skrive lengre faglige tekster på spansk
 • kan lese og forstå aktuelle litterære tekster på spansk
 • bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
 • kan formidle avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan bruke avanserte grammatikalske strukturer (indikativ/konjunktiv, fortid/nåtid/fremtid etc.)
 • kan forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre faglige arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • behersker relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk språktrening og tekstlesning.

Studenter skal gjennomføre 3 obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret, hvorav minst én av disse er muntlig.

For lektorstudentene kan de obligatoriske aktivitetene ha et didaktisk fokus.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Det er et krav på minimum 75% oppmøte på forelesninger og gruppetimer. Fravær utover 25% må søkes om ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% oppmøte
 • 3 arbeidskrav

Mer om vurdering

Semesteroppgaven skrives på spansk. Sluttvurderingen av semesteroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 10 minutter. Muntlig eksamen avholdes på spansk. Muntlig eksamen vil ikke bli gjennomført dersom semesteroppgaven ikke er bestått. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i SPA1202 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1102 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fremmedspråk
 • Litteraturvitenskap
 • Spansk
 • Språk og litteratur
 • Språkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU