course-details-portlet

SPA1202 - Spansk språk og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter
Hjemmeeksamen 2/3 4 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer HJELPEMIDD
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Studentene arbeider med tekster fra ulike sjangre og trenes i skriftlige og muntlige språkferdigheter i spansk. Etter gjennomført eksamen skal studentene ha nivå B2 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:
- har kjennskap til ulike teksttyper og sjangre
- har inngående kunnskap om hvordan man skriver en sammenhengende skriftlig framstilling for å formidle informasjon eller argumenter for eller imot et bestemt synspunkt.

FERDIGHETER

Kandidaten:
- kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig på nivå B2 med høy grad av grammatikalsk korrekthet
- kan delta i samtaler om kjente temaer på spansk
- kan skrive lengre faglige tekster på spansk
- kan lese og forstå aktuelle litterære tekster på spansk
- bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
- kan formidle avansert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
- kan bruke avanserte grammatikalske strukturer (indikativ/konjunktiv, fortid/nåtid/fremtid etc.)
- kan forstå lengre sammenhengende tale og foredrag og følge komplekse argumentasjonsrekker når emnet er forholdsvis kjent


GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:
- kan planlegge og gjennomføre faglige arbeidsoppgaver
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- beherske relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk språktrening og tekstlesning.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon (10 min)
  • 2 skriftlige arbeider

Mer om vurdering

- Skriftlig eksamen på 4 timer teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen på ca. 10 minutter teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlede karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Både skriftlig eksamen og muntlig eksamen gjennomføres i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1102 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fremmedspråk
  • Litteraturvitenskap
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD 27.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU