course-details-portlet

SPA1201 - Spansk språkferdighet 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter
Hjemmeeksamen 2/3 4 timer A

Faglig innhold

Studentene trenes i grunnleggende skriftlige og muntlige språkferdigheter i spansk, og skal etter gjennomført eksamen ha nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til hverdagskultur i det spanskspråklige samfunnet
-har kjennskap til ulike teksttyper
-har kjennskap til de viktigste ordklassene og kan anvende dem i henhold til deres bøyingssystem
-har grunnleggende kjennskap til bruk av spansk setningsstruktur

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig på nivå B1 med høy grad av grammatikalsk korrekthet
-kan delta i samtaler om kjente emner på spansk
-kan bruke ordbøker, relevante oppslagsverk og grammatikkbøker
-kan lese, forstå og snakke om spanskspråklige tekster om hverdagslige tema
-kan bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
-kan bruke det spanske verbalsystemet til å snakke om hendelser i fortid, nåtid og fremtid

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver
-kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
-kan beherske relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk språktrening. Det legges opp til arbeid i kollokviegrupper og loggskriving gjennom hele semesteret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 obligatoriske aktiviteter

Mer om vurdering

-Skriftlig eksamen på 4 timer teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen på ca. 10 minutter teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlede karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Både skriftlig eksamen og muntlig eksamen gjennomføres i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1002 4.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
  • Språk og litteratur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 2/3 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 2/3 A

Utlevering 10.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU