course-details-portlet

SPA1201 - Spansk språkferdighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Studentene trenes i grunnleggende skriftlige og muntlige språkferdigheter i spansk, og skal etter gjennomført eksamen ha nivå B1 etter Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har kjennskap til hverdagskultur i det spanskspråklige samfunnet
 • har kjennskap til ulike teksttyper
 • har kjennskap til de viktigste ordklassene og kan anvende dem i henhold til deres bøyingssystem
 • har grunnleggende kjennskap til bruk av spansk setningsstruktur

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig på nivå B1 med høy grad av grammatikalsk korrekthet
 • kan delta i samtaler om kjente emner på spansk
 • kan bruke ordbøker, relevante oppslagsverk og grammatikkbøker
 • kan lese, forstå og snakke om spanskspråklige tekster om hverdagslige tema
 • kan bruke spansk setningsstruktur på en korrekt måte
 • kan bruke det spanske verbalsystemet til å snakke om hendelser i fortid, nåtid og fremtid

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre språklige arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan beherske relevante faglige verktøy

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger og seminarer med praktisk språktrening. Det legges opp til arbeid i kollokviegrupper og loggskriving gjennom hele semesteret.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 arbeidskrav

Mer om vurdering

Eksamensformen i emnet er en skriftlig eksamen med tilhørende justerende muntlig eksamen.

- Skriftlig eksamen har en varighet på 4 timer. Eksamen skal besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart.

- Sluttvurderingen av den skriftlige eksamenen justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 10 minutter. Muntlig eksamen avholdes på spansk. Muntlig eksamen vil ikke bli gjennomført dersom den skriftlige eksamenen ikke er bestått.

Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1002 4.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Spansk
 • Språk og litteratur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 F 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 39
Vår ORD Skriftlig eksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU