course-details-portlet

SPA0502 - Spansk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer F
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en videre innføring i spansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
-kjenner til ulike skikker for tiltaleformer til bruk både privat og profesjonelt
-skal utvikle et ordforråd for å sammenligne kulturelt betingede forhold i Norge og målspråklandene


FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått muntlig og skriftlig på nivå A2
-kan holde en presentasjon av et prosjekt
-kan forstå enklere tekster og artikler om kulturelle forhold på spansk
-kan produsere tilsvarende tekster på spansk i tillegg til notater, sammendrag, brev, mailer og korte essays

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det skriftlige arbeidskravet kan bestå av underoppgaver (eksempelvis kan flere korte skriftlige innleveringer samlet utgjøre arbeidskravet). Både den skriftlige aktiviteten og de muntlige aktivitetene må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige aktiviteter
  • 1 skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsform:
- Skriftlig eksamen på 4 timer som teller 2/3 i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen på ca. 10 minutter som teller 1/3 i fastsettingen av endelig karakter.
Det gis separate karakterer for hver eksamensdel. I den samlede karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.

Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må alle deleksamener tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må alle deleksamener tas på nytt.

Eksamen skal besvares på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under skriftlig eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for spansk ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1101 7.5 01.09.2009
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Spansk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Spansk
  • Språk og litteratur
  • Språkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU