SOS6509 - Organisasjonsutvikling, ledelse og læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

- Nyere teorier om organisasjon.
- Verktøy for organisasjonsanalyse.
- Ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner.
- Organisasjonslæring.
- Organisering og ledelse av endringsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten …

- har innsikt i sentrale teorier om, og verktøy for, organisasjonsanalyse, organisasjonsutvikling, organisasjonslæring og ledelse i dagens kunnskapsintensive organisasjoner.

Ferdigheter:

Studenten …

- kan anvende relevante begreper og teori for å analysere og forstå utfordringer i tilknytning til organisasjon og ledelse.

Generell kompetanse:

Studenten …

- kan være leder eller rådgiver i organisasjonsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesninger og diskusjoner i to samlinger á to dager. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med en øvingsoppgave, fortrinnsvis med utgangspunkt i utfordringer i egen virksomhet. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven, og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave/ "foroppgave"

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100 A

Utlevering
10.05.2019

Innlevering
19.05.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.