course-details-portlet

SOS6509 - Organisasjonsutvikling, ledelse og læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i innovasjon og endringsledelse.

- Nyere teorier om organisasjon.
- Verktøy for organisasjonsanalyse.
- Ledelse i kunnskapsintensive organisasjoner.
- Organisasjonslæring.
- Organisering og ledelse av endringsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten …

- har innsikt i sentrale teorier om, og verktøy for, organisasjonsanalyse, organisasjonsutvikling, organisasjonslæring og ledelse i dagens kunnskapsintensive organisasjoner.

Ferdigheter:

Studenten …

- kan anvende relevante begreper og teori for å analysere og forstå utfordringer i tilknytning til organisasjon og ledelse.

Generell kompetanse:

Studenten …

- kan være leder eller rådgiver i organisasjonsspørsmål.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i form av forelesninger og diskusjoner i to samlinger á to dager. Mellom samlingene skal deltakerne arbeide med en øvingsoppgave, fortrinnsvis med utgangspunkt i utfordringer i egen virksomhet. Øvingsoppgaven er en "foroppgave" til den endelige prosjektoppgaven, og skal leveres før andre samling. Arbeidet gjøres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave/ "foroppgave"

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 10.05.2019

Innlevering 19.05.2019

Utlevering 11:30

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU