SOS6501 - Teknologiendring og samfunnsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende innsikt i samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendringer. Det legges særlig vekt på sammenhengene mellom utvikling av digitale tjenester, samfunns- og organisasjonsendring og endringer i økonomien. I faget drøftes det hvordan utviklingen av nye digitale tjenester endrer betingelsene for økonomisk aktivitet, som globalisering, nye distribusjonsformer og utvikling av nye tjeneste- og forretningsmodeller. Hvilke konsekvenser har disse endringene for organisasjon og arbeid, på makronivå, på organisasjonsnivå og for den enkelte arbeidstaker?

Temaer:
- Fra industriell til digital økonomi.
- Nettverksøkonomi og transaksjonskostnader.
- Hvordan oppmerksomhet og opplevelser blir økonomiske størrelser.
- Delingsøkonomi og tillitsforvalting gjennom digitale tjenester.
- Nye medier og utfordringer for publiseringsindustrien.
- Fra fysiske produkter til digitale tjenester, offentlig og privat sektor.
- Teknologisk konvergens og disruptive teknologier.
- Forretningsmodeller for digitale tjenester.
- Effekter av teknologiendringer på ulike samfunnsnivåer.
- Industrielle teknologiers betydning for samfunnsutviklingen.
- Teknologiutvikling som grunnlag for økt konkurransekraft.
- Industri 4.0 og den 4. industrielle revolusjon

Læringsutbytte

Studenten
- har kunnskap om hvordan teknologiutvikling endrer samfunnet på ulike nivåer og i ulike dimensjoner
- forstår hvordan sentrale mekanismer i den digitale økonomien har betydning for utvikling av digitale tjenester, forretningsmodeller og organisasjoner
- skjønner hvilke konsekvenser digitalisering har for strategiske valg og utvikling av nye digitale tjenester
- kan bruke digitale tjenester for samarbeid og kunnskapsdeling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning gis i form av dialogforelesninger, diskusjoner og gruppeøvinger i to samlinger à to dager, samt i digitalt læringsopplegg med tilhørende oppgaver. Øvrig arbeid utføres individuelt eller i grupper. Deltakerne skal i kurset selv ta i bruk ulike digitale tjenester for å samarbeide og dele kunnskap med hverandre. Eksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i emnet (maks. 8000 ord). Oppgaven skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS1011 7.5 01.09.2008
SOS6501 7.5 01.09.2008
SOS6601 7.5 01.09.2012
SOS6602 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave INSPERA 100/100 A

Utlevering
12.12.2018

Innlevering
07.01.2019

Vår ORD Oppgave INSPERA 100/100 A

Utlevering
29.03.2019

Innlevering
12.04.2019

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.