course-details-portlet

SOS3608 - Sosial ulikhet i helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det har skjedd store endringer i befolkningens helsetilstand i Norge, i Europa og verden forøvrig i løpet av et nokså kort historisk perspektiv. Forventet levealder i store deler av verden har økt betydelig, og dette kan tilskrives stadig bedre levekår og helsetjenester. Denne økningen i forventet levealder tildekker imidlertid et annet svært viktig aspekt når vi skal beskrive folkehelsetilstanden. Enkelte grupper av befolkningene har nemlig ikke fått like stor del i denne forbedringen – bedringen har for eksempel vært større for personer med lang utdanning og høy inntekt enn for personer med kort utdanning og lav inntekt. Situasjonen i dag er følgelig at når vi grupperer personer etter karakteristika som deres utdanningsnivå, inntektsnivå eller yrkesstatus, så vil utsiktene til et langt liv variere betydelig. Det er i prinsippet mulig for gruppene som har lite ressurser å oppnå samme helse som de med mest ressurser, følgelig ligger det et enormt potensial for forbedringer av folkehelsen via helseutjevning.

I dette kurset gis en beskrivelse av hvordan helsen i Norge og andre land i Europa er fordelt etter ulike mål på sosial status og for ulike mål på helse. Det blir gjort rede for hvordan helseulikheter måles, hvordan de utvikler seg over tid, samt hvordan helseulikhetene i Norge er sammenholdt med andre land. Årsaksforklaringene vil omtales både på individ- og samfunnsnivå, og det vil fremgå at det er komplekse prosesser som ligger bak. Forelesningene er basert på forskningen CHAIN, som er en forskningsgruppe ved ISS: https://www.facebook.com/chainntnu/

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kunnskap om sosiologiske teorier og begreper innenfor feltet sosiale ulikheter i helse.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- anvende relevante teorier og begreper på en selvstendig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kursopplegget bygger på en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og seminarer med utgangspunkt i studentenes arbeid med semesteroppgaven.

Emnet har felles undervisning med SOS2021. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8529 5.0 01.09.2016
SOS2021 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 15.11.2019

Innlevering 18.11.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU