course-details-portlet

SOS3521 - Ulikhet, velferd og integrering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave
Muntlig eksamen

Faglig innhold

Kurset problematiserer de sosiologiske kjernespørsmål knyttet til ulikhet, velferd og integrering, og hvordan disse begrepene er relaterte til hverandre. Undervisningen fokuserer på sentrale teoretiske perspektiver og teorier, men presenterer også empiriske bidrag, både fra det norske og det internasjonale samfunnet. Det legges videre vekt på å forankre diskusjonene i analyser av vår tids samfunnsutfordringer, for eksempel velferdsstatens fremtid, migrasjon, kriminalitet, klima, helse og arbeidsliv. Viktige teoretiske innfalllsvinkler er interseksjonalitet, makt og romslighet. Kurset kombinerer teoretiske analyser med studentenes egne empiriske undersøkelser, spesielt gjennom arbeidet med semesteroppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studentene skal ha
- forståelse for sentrale sosiologiske perspektiver på ulikhet, velferd og integrering
- kjennskap til sentrale empirisk forskning på de tre feltene, både nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- gjennomføre egne analyser av ulikhet, velferd og integrering i det samtidige samfunnet
- presentere egne analyser, både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Kurset kombinerer forskjellige undervisningsaktiviteter (forelesninger, seminarer, presentasjoner og annet). Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen. Den muntlige eksamen omfatter både semesteroppgaven og pensum. Muntlig brukes til å justere karakteren med inntil ett trinn. Både oppgaven og muntlig må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8534 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave

Utlevering 16.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU