course-details-portlet

SOS2021 - Sosial ulikhet i helse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Det har skjedd store endringer i befolkningens helsetilstand i Norge, i Europa og verden forøvrig i løpet av et nokså kort historisk perspektiv. Forventet levealder i store deler av verden har økt betydelig, og dette kan tilskrives stadig bedre levekår og helsetjenester. Denne økningen i forventet levealder tildekker imidlertid et annet svært viktig aspekt når vi skal beskrive folkehelsetilstanden. Enkelte grupper av befolkningene har nemlig ikke fått like stor del i denne forbedringen – bedringen har for eksempel vært større for personer med lang utdanning og høy inntekt enn for personer med kort utdanning og lav inntekt. Situasjonen i dag er følgelig at når vi grupperer personer etter karakteristika som deres utdanningsnivå, inntektsnivå eller yrkesstatus, så vil utsiktene til et langt liv variere betydelig. Det er i prinsippet mulig for gruppene som har lite ressurser å oppnå samme helse som de med mest ressurser, følgelig ligger det et enormt potensial for forbedringer av folkehelsen via helseutjevning. I dette kurset gis en beskrivelse av hvordan helsen i Norge og andre land i Europa er fordelt etter ulike mål på sosial status og for ulike mål på helse. Det blir gjort rede for hvordan helseulikheter måles, hvordan de utvikler seg over tid, samt hvordan helseulikhetene i Norge er sammenholdt med andre land. Årsaksforklaringene vil omtales både på individ- og samfunnsnivå, og det vil fremgå at det er komplekse prosesser som ligger bak. Forelesningene er basert på forskningen CHAIN, som er en forskningsgruppe ved ISS: https://www.facebook.com/chainntnu/

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om sosiologiske teorier og begreper innenfor feltet sosiale ulikheter i helse.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne anvende relevante teorier og begreper på en selvstendig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kursopplegget bygger på en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og seminarer med utgangspunkt i studentenes arbeid med semesteroppgaven. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Om emnet tilbys eller ikke, avhenger også av instituttets øvrige ressurssituasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3-dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3608 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU